Підручники

Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 560 с.

Вступ ... 13
Частина 1. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ... 15
Розділ 1. Державна система стандартизації України ... 16
1.1. Загальні відомості про стандартизацію ... 16
1.2. Основні терміни та їх визначення з стандартизації ... 17
1.3. Організація роботи зі стандартизації в Україні ... 19
1.3.1. Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації ... 19
1.3.2. Рада стандартизації ... 20
1.3.3. Технічні комітети стандартизації ... 21
1.3.4. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією ... 22
1.3.5. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації ... 23
1.3.6. Об'єкти стандартизації ... 23
Розділ 2. Стандарти та їх застосування ... 25
2.1. Порядок розроблення і прийняття, перевірки, внесення змін та перегляду стандартів ... 26
2.2. Порядок застосування стандартів ... 27
2.3. Застосування стандартів у технічних регламентах та інших нормативно-правових актах ... 27
2.4. Знак відповідності національним стандартам ... 28
2.5. Види стандартів ... 29
2.6. Позначення стандартів і нормативних документів ... 30
Розділ 3. Системи стандартів ... 31
3.1. Державна система стандартизації ... 31
3.2. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) ... 31
3.3. Єдина система технологічної документації (ЄСТД) ... 32
3.4. Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ) ... 32
3.5. Система стандартів безпеки праці (ССБП) ... 32
3.6. Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ) ... 33
3.7. Система розробки і впровадження продукції на виробництво (СРПВ) ... 33
Розділ 4. Роль обмеження різноманітності (уніфікації") в промисловому виробництві ... 35
Розділ 5. Нормоконтроль технічної документації (стандартизаційний контроль) ... 37
Розділ 6. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням ... 39
6.1. Порядок впровадження стандартів ... 39
6.2. Державний нагляд за «впровадженням і додержанням стандартів» ... 39
6.3. Техніко-економічна ефективність стандартизації ... 41
Частина 2. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ... 45
Розділ 1. Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, мету та завдання ... 46
1.1. Основні терміни та їх визначення ... 46
1.2. Поняття про метрологічне забезпечення та його основи ... 48
1.3. Мета та основні завдання метрологічного забезпечення ... 50
1.4. Єдність і точність вимірювань ... 53
Розділ 2. Фізичні величини ... 55
2.1. Поняття фізичної величини. Види величин ... 55
2.2. Поняття одиниці фізичної величини і види значень ... 57
2.3. Одиниці фізичних величин. Принципи побудови систем одиниць та види одиниць ... 58
2.4. Розмірності фізичних величин ... 59
2.5. Міжнародна система одиниць СІ ... 60
2.6. Еталони одиниць фізичних величин ... 61
Розділ 3. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) ... 65
3.1. Поняття і види засобів вимірювальної техніки ... 65
3.2. Класифікація вимірювальних приладів ... 66
3.3. Загальні відомості про нестандартизовані ЗВТ ... 67
Розділ 4. Структура та функції метрологічної служби України ... 71
4.1. Структура метрологічної служби України ... 71
4.2. Функції державної метрологічної служби ... 72
Розділ 5. Метрологічна експертиза технічної документації ... 78
5.1. Загальні положення та завдання метрологічної експертизи ... 78
5.2. Організація і порядок проведення метрологічної експертизи ... 80
5.3. Метрологічна експертиза конструкторської документації ... 82
5.4. Метрологічна експертиза технологічної документації ... 86
Розділ 6. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки ... 88
6.1. Загальні положення ... 88
6.2. Організація робіт з метрологічної атестації ... 89
6.3. Порядок проведення метрологічної атестації та оформлення результатів ... 90
Розділ 7. Метрологічна перевірка (МП) засобів вимірювальної техніки ... 92
7.1. Загальні положення ... 92
7.2. Види метрологічних перевірок ... 93
7.3. Організація і порядок проведення метрологічної перевірки ... 96
Розділ 8. Державний метрологічний контроль і нагляд ... 98
8.1. Мета, об'єкти та види державного контролю і нагляду ... 98
8.2. Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань ... 99
8.3. Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках ... 99
8.4. Акредитація на право проведення державних випробувань, метрологічної перевірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань ... 100
8.5. Права і обов'язки державних інспекторів з метрологічного нагляду ... 101
Розділ 9. Статистичний аналіз і оцінка похибок вимірювань ... 103
9.1. Похибки вимірювань та їх види ... 103
9.2. Систематичні і випадкові похибки ... 105
9.3. Числові характеристики випадкових похибок ... 112
9.4. Закони розподілу випадкових похибок ... 116
9.5. Визначення вірогідних інтервалів для істинного значення вимірюваної величини, що має нормальний розподіл з відомим значенням середнього квадратичного відхилення ... 121
9.6. Точкове оцінювання параметрів розподілу випадкових величин і відхилень ... 124
9.7. Вірогідні інтервали для істинного значення вимірюваної величини при невідомих параметрах розподілу результатів спостереження ... 128
9.8. Вірогідний інтервал для середнього квадратичного відхилення за емпіричними даними ... 131
Розділ 10. Математичне опрацювання результатів вимірювань ... 134
10.1. Визначення статистичних параметрів розподілу на підставі побудови гістограми ... 134
10.2. Визначення геометричної функції щільності розподілу ... 137
10.3. Перевірка нормальності результатів спостереження ... 138
10.4. Виявлення грубих похибок ... 141
10.5. Сукупне опрацювання декількох низок спостережень ... 142
10.6. Опрацювання нерівнорозсіяних низок спостережень ... 144
10.7. Опрацювання результатів опосередкованих вимірювань. Визначення сумарної похибки ... 147
10.8. Критерій нехтуваних похибок. Правила округлень ... 151
10.9. Опрацювання сукупних та сумісних вимірювань ... 153
Частина 3. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ... 155
Розділ 1. Основи теоріїякості ... 156
1.1. Основні терміни та визначення ... 157
1.2. Стадії формування якості продукції ... 164
1.3. Основні поняття з забезпечення якості та систем якості ... 168
1.4. Мережа процесів в організації та системі якості ... 172
1.5. Види контролю якості ... 175
Розділ 2. Етапи створення та розвитку систем якості продукції та методів їх забезпечення ... 178
2.1. Системи технічного контролю ... 178
2.2. Система бездефектного виготовлення продукції ... 179
2.3. Система бездефектної праці ... 180
2.4. Системи забезпечення якості за допомогою інженерно-технічних заходів ... 180
2.5. Формування комплексного підходу до проблеми забезпечення якості ... 181
2.6. Створення комплексної системи управління якістю продукції - новий етап у вирішенні проблеми забезпечення якості ... 182
2.7. Напрямки удосконалення систем якості ... 183
2.8. Міжнародні та державні стандарти з управління якістю та забезпечення якості ... 184
Розділ 3. Основні принципи управління якістю та елементи системи якості ... 188
3.1. Фактори, що зумовлюють якість продукції. Елементи системи якості ... 188
3.2. Вимоги до елементів системи якості ... 190
3.3. Правила та порядок виконання функцій системи якості продуції ... 195
3.3.1. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Маркетинг і вивчення ринку" ... 195
3.3.2. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Проектування та розроблення продукції" ... 197
3.3.3. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Планування та розроблення процесів" ... 199
3.3.4. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Закупівля" ... 200
3.3.5. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Виробництво" ... 202
3.3.6. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Перевірка" ... 205
3.3.7. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Пакування і складування" ... 208
3.3.8. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Збут та продаж" ... 209
3.3.9. Виконання функціій забезпечення якості на етапі "Монтаж та здавання в експлуатацію" ... 210
3.3.10. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Технічна допомога та обслуговування" ... 210
3.3.11. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Експлуатація" ... 211
3.3.12. Виконання функцій забезпечення якості на етапі "Утилізація або вторинне перероблення після закінчення терміну служби" ... 211
3.3.13. Виконання функцій оперативного управління (коригувальних та запобіжних дій) у системі якості ... 211
3.3.14. Виконання функцій стратегічного управління (системної діяльності з поліпшенням якості) у системі якості ... 213
Розділ 4. Системи управління якістю ... 217
4.1. Принципи управління якістю ... 217
4.2. Доцільність систем управління якістю ... 218
4.3. Вимоги до систем управління якістю і вимоги до продукції ... 218
4.4. Підхід до систем управління якістю ... 219
4.5. Процесний підхід ... 219
4.6. Політика і цілі у сфері якості ... 220
Розділ 5. Управління якістю за державними стандартами ДСТУ ISO 9001-2001 та ДСТУ ISO 9004-2001 ... 221
5.1. Управління системами та процесами ... 221
5.2. Керівництво ... 222
5.3. Застосування принципів управління якістю ... 223
5.4. Зобов'язання керівництва ... 224
5.4.1. Потреби та очікування зацікавлених сторін ... 226
5.4.2. Політика у сфері якості ... 228
5.4.3. Планування ... 229
5.4.4. Відповідальність, повноваження та інформування ... 230
5.4.5. Аналізування з боку керівництва ... 231
5.5. Управління ресурсами ... 233
5.5.1. Людські ресурси ... 233
5.5.2. Інфраструктура ... 235
5.5.3. Виробниче середовище ... 236
5.5.4. Постачальники і партнерство ... 237
5.5.5. Природні ресурси ... 238
5.5.6. Фінансові ресурси ... 238
5.6. Випуск продукції. Планування випуску продукції ... 238
5.6.1. Процеси, що стосуються зацікавлених сторін ... 243
5.6.2. Проектування та розроблення ... 244
5.6.3. Закупівля ... 249
5.6.4. Операції, пов'язані з виробництвом і наданням послуг ... 251
5.6.5. Управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки ... 253
5.7. Вимірювання, аналізування та поліпшення ... 255
5.7.1. Вимірювання та моніторинг ... 256
5.7.2. Управління якістю ... 262
5.7.3. Аналізування даних ... 263
5.7.4. Поліпшення ... 265
5.8. Настанови щодо самооцінювання ... 269
5.9. Процес постійного поліпшення ... 270
Частина 4. СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО ... 273
Розділ 1. Науково-методичні відомості про поняття сертифікації ... 274
1.1. Основні відомості про сертифікацію продукції ... 274
1.2. Основні терміни та визначення ... 275
1.3. Системи сертифікації ... 279
1.4. Проведення робіт із сертифікації ... 279
Розділ 2. Система сертифікації УкрСЕПРО ... 286
2.1. Структура Системи ... 286
2.2. Сертифікація продукції ... 290
2.2.1. Загальні положення ... 290
2.2.2. Загальні вимоги до нормативних документів на продукцію, яку сертифікують ... 294
2.2.3. Загальні правила та порядок проведення робіт з сертифікації ... 296
2.3. Атестація виробництв. Порядок здійснення ... 303
2.3.1. Загальні положення ... 303
2.3.2. Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується ... 303
2.3.3. Загальні вимоги до атестованого виробництва та організації контролю за виготовленням та випуском продукції ... 304
2.3.4. Порядок здійснення робіт з атестації виробництва ... 308
2.4. Сертифікація систем якості. Порядок проведення ... 312
2.4.1. Загальні положення ... 312
2.4.2. Порядок проведення сертифікації систем якості ... 313
2.4.3. Продовження терміну дії сертифіката на систему якості ... 319
2.4.4. Визнання сертифікатів на системи якості, що видані органами з сертифікації інших держав (міжнародних систем) ... 319
2.4.5. Технічний нагляд за сертифікованими системами якості ... 320
2.4.6. Внесення змін до системи якості та до правил і порядку оцінки системи ... 321
2.4.7. Апеляції та коригувальні дії ... 322
Розділ 3. Акредитація органів з оцінки відповідності ... 323
3.1. Загальні положення ... 323
3.2. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації ... 323
3.2.1. Загальні вимоги ... 323
3.2.2. Вимоги до документації органу з сертифікації ... 324
3.2.3. Акредитація органу з сертифікації ... 325
3.3. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації ... 327
3.3.1. Загальні вимоги ... 327
3.3.2. Вимоги до персоналу органу з сертифікації ... 328
3.3.3. Вимоги до документації органу з сертифікації ... 329
3.3.4. Порядок акредитації органу з сертифікації систем якості ... 331
3.3.5. Інспекційний контроль діяльності акредитованого органу з сертифікації ... 333
3.4. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації ... 333
3.4.1. Загальні положення ... 333
3.4.2. Загальні вимоги до випробувальних лабораторій ... 334
3.4.3. Порядок акредитації випробувальних лабораторій ... 342
3.4.4. Інспекційний контроль за діяльністю акредитованих лабораторій ... 343
3.4.5. Припинення або скасування дії акредитації лабораторії ... 344
3.5. Вимоги до аудиторів та порядок їх акредитації ... 344
3.5.1. Загальні положення ... 344
3.5.2. Критерії оцінки аудиторів ... 344
3.5.3. Права, обов'язки і відповідальність аудиторів ... 346
3.5.4. Атестація аудиторів ... 347
3.5.5. Скасування сертифікатів аудиторів ... 348
Розділ 4. Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується ... 349
4.1. Загальні положення ... 349
4.2. Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується ... 350
Розділ 5. Сертифікація в європейських країнах (ЄС) ... 354
5.1. Політика в ЄС з оцінювання відповідності ... 354
5.2. Комплексний підхід до взаємного визнання результатів сертифікації ... 354
5.3. Європейські модулі на стадіях життєвого циклу продукції ... 356
5.3.1. Модулі на стадії проектування ... 356
5.3.2. Модулі на стадії виробництва ... 356
5.3.3. Модулі на об'єднаній стадії проектування і виробництва ... 357
Розділ 6. Підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам ... 360
6.1. Загальні положення ... 360
6.2. Підтвердження відповідності у законодавчо-регульованій сфері ... 360
6.3. Підтвердження відповідності у законодавчо-нерегульованій сфері ... 361
Частина 5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ МЕТРОЛОГІЇ,
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ... 363
Розділ 1. Міжнародні організації з метрології ... 366
1.1. Міжнародна організація мір і ваг ... 366
1.2. Міжнародна організація законодавчої метрології ... 367
Розділ 2. Міжнародні організації зі стандартизації ... 372
2.1. Комітет з оцінки відповідності CASCO ... 375
2.2. Комітет з захисту інтересів споживачів (COPOLCO) ... 376
2.3. Діяльність Європейського союзу (ЄС) в галузі стандартизації ... 377
2.3.1. Європейський комітет з стандартизації (CEN) ... 379
2.3.2. Європейський комітет з стандартизації в електротехніці (CENELEK) ... 383
2.4. Основні міжнародні та європейські організації в галузі сертифікації та акредитації ... 386
2.4.1. Європейська організація з випробувань і сертифікації ... 386
2.4.2. Технічний комітет ISO/TK 176 ... 388
2.4.3. Міжнародна конференція з акредитацій випробувальних лабораторій (ILAC) ... 389
Частина 6. ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ... 391
Розділ 1. Терміни та визначення ... 394
Розділ 2. Вибір та застосування штрихових кодів ... 406
2.1. Код ITF. Структура та характеристики ... 407
2.2. Структура та характеристики Коду 39 ... 409
2.3. Структура та характеристики Коду 128 ... 410
2.4. Структура кодів EAN ... 412
2.5. Структура та розміри штрихкодових позначок EAN ... 413
2.6. Побудова штрихкодової позначки EAN-13 ... 416
Розділ 3. Принципи побудови та розміщення штрихкодових позначень для кодування одиниць постачання ... 419
3.1. Структура та формат кодів одиниць постачання ... 420
3.2. Структура та розміри штрихових позначок ... 423
3.2.1. Структура штрихкодових позначок ... 423
3.3. Вимоги до якості друку штрихкодових позначок ... 426
3.4. Вимоги до розміщення штрихкодових позначок на тарі та пакуванні ... 427
Додатки ... 429

Одержати книгу
"Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація"

Словарь различных терминов:

Абатов Пшимаф - (?-не ранее 1837), прапорщик (к 1837), из шапсугских старшин. Был выделен для встречи находившегося на Кавказе в 1837 императора Николая...
КАРОЛИНГИ - королевская с 751 и императорская с 800 гг. династия во Франкском государстве. Первый король Пипин Короткий. Название "К." - по имени...
ЗЕМСКАЯ ИЗБА - выборный орган местного самоуправления в XVI-XVIII вв. Создан в результате земской реформы Ивана Грозного. Земская изба состояла из земс...
Беклин, Арнольд - швейцарский художник-живописец. Творчество Беклина сложилось под влиянием различных и отчасти противоречивых течений в современной ему...
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - ( ср.-лат. saecularis - светский) - 1) обращение церковной и монастырской собственности в собственность светскую; 2) изъятие чего-л. и...
Пишон, Стефан - (род. в 1857 г.) - французский политический деятель. Неоднократно избирался депутатом в парламент. В 1906 г. был назначен министром инос...
Ламмерс, Ханс Генрих - (Lammers), (1879-1962), рейхсминистр и начальник рейхсканцелярии. Родился 27 мая 1879 в Люблинице (Верхняя Силезия). По обр...
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ - направление в богословии, отвергающее попытки пересмотра религиозной догматики, социально-нравственных концепций церкви применительно...
Генерал-аншеф - генеральское звание II класса в Табели о рангах, введенное в самом начале XVIII в. и стоящее рангом ниже генерал-фельдмаршала. В 1796-...
Лайош Великий - (1326- 1382 гг.) - король Венгерского королевства с 1342 г., Польши (под именем Людовик I Великий, или Людовик Венгерский) - с 1370 г...
Принн Уильям - Принн Уильям (Prynne,. William) (1600-69), англ, памфлетист, пуританин, автор мн. публикаций на ре-лиг., моральные и полит, темы. В знаме...
КРЕСТЬЯНСТВО - общественный класс, сформировавшийся при разложении первобытно-общинного строя. Класс мелких товаропроизводителей, ведущих индивидуаль...
БУКОЛИКА - название от заглавия цикла стихов Вергилия, общее название двух родов античной "пастушевской поэзии" - эклоги и идиллии, в европейской...
Милитаристы - Милитаристы (warlord), воен. правители отд. терр. Китая в первой половине 20 в. После смерти Юань Шикая в 1916г. Китай был разделен на ча...
Ездры, книга - 15я книга Ветхого Завета, десятая в ряду исторических книг (см. Библия). Является логическим продолжением книг Паралипоменон (2Пар 36.22...

© 2009-2021  librarium.inf.ua