Підручники

Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.

Вступ
Розділ 1. Предмет і метод логіки
§ 1. Визначення логіки як науки ... 5
§ 2. Історичні етапи розвитку логічного знання ... 6
§ 3. Міркування і його структура ... 10
§ 4. Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку ... 12
§ 6. Логічна форма міркування ... 15
Визначення логічної форми. Формалізована мова. Метод формалізації ... 15
Основні компоненти логічної форми міркувань ... 16
§ 6. Значення логіки для юристів ... 17
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 21
Розділ 2. Семіотичний характер логіки
§ 1. Поняття про знак. Види знаків ... 23
§ 2. Семіотика як наука про знаки ... 24
§ 3. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки ... 25
§ 4. Структура значення знака і специфіка мови права ... 29
§ 6. Виміри і рівні знакового процесу ... 31
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 35
Розділ 3. Логічний аналіз понять
§ 1. Загальна характеристика поняття. Структура поняття ... 37
§ 2. Види понять. Логічна характеристика понять ... 40
§ 3. Типи відношень між поняттями ... 43
Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісні та несумісні поняття ... 43
Типи відношень між сумісними поняттями ... 44
Типи відношень між несумісними поняттями ... 46
§ 4. Логічний аналіз юридичних понять ... 48
Логічний аналіз структури юридичних понять ... 48
Логічна характеристика юридичних понять ... 50
Типи відношень між юридичними поняттями ... 50
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 53
Розділ 4. Логічні операції над поняттями
§ 1. Узагальнення й обмеження понять ... 55
§ 2. Поділ понять ... 56
Загальна характеристика поділу ... 56
Поділ за видозміною ознаки ... 59
Дихотомічний поділ ... 59
Правила поділу. Типові помилки ... 60
Класифікація та її види ... 62
Поділ і класифікація юридичних понять ... 63
§ 3. Визначення понять ... 66
Загальна характеристика визначення ... 66
Явні визначення та їх види ... 67
Неявні визначення та їх види ... 68
Реальні й номінальні визначення ... 70
Правила визначень. Типові помилки ... 71
Прийоми, подібні до визначень ... 73
Визначення юридичних понять ... 74
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 76
Розділ 5. Логічний аналіз висловлювань
§ 1. Поняття про дескриптивне висловлювання ... 79
§ 2. Мова логіки висловлювань ... 81
§ 3. Логічні сполучники і їхнє табличне визначення ... 83
Заперечення, його умови істинності ... 83
Кон'юнкція, її умови істинності ... 84
Диз'юнкція, її умови істинності ... 85
Імплікація, її умови істинності ... 87
Еквіваленція, її умови істинності ... 90
Логічні сполучники в правових контекстах ... 91
§ 4. Загальна характеристика законів логіки висловлювань ... 92
Природні закони, нормативні закони, закони логіки ... 92
Логічний закон, логічне протиріччя, висловлювання, що виконується ... 93
Основні закони логіки висловлювань ... 96
§ б. Види логічних відношень між висловлюваннями ... 99
Відношення логічної сумісності ... 99
Відношення логічної рівносильності ... 102
Відношення логічного слідування ... 103
§ 6. Поняття про модальне висловлювання. Види модальних висловлювань ... 104
§ 7. Модальні висловлювання в правових контекстах ... 106
§ 8. Логічний аналіз запитань і відповідей ... 110
Визначення запитання. Структура запитання ... 110
Види запитань ... 111
Види відповідей ... 114
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 116
Розділ 6. Дедуктивні міркування
§ 1. Поняття про дедуктивне міркування.
Види дедуктивних міркувань ... 122
§ 2. Прямі дедуктивні міркування ... 123
Суто умовні міркування ... 123
Умовно-категоричні міркування ... 124
Розділово-категоричні міркування ... 125
Умовно-розділові міркування ... 127
§ 3. Непрямі дедуктивні міркування ... 129
Міркування за схемою "зведення до абсурду" ... 129
Міркування за схемою "доведення від протилежного" ... 130
§ 4. Дедуктивні міркування в правовій діяльності ... 130
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 131
Розділ 7. Недедуктивні (правдоподібні) міркування
§ 1. Загальна характеристика правдоподібних міркувань. Види правдоподібних міркувань ... 135
§ 2. Індуктивні міркування ... 136
Поняття про індуктивне міркування ... 136
Міркування за схемою "повна індукція" ... 137
Міркування за схемою "неповна індукція" ... 138
Методи встановлення причинних зв'язків ... 139
Умови правомірності індуктивних міркувань. Типові помилки ... 145
Індуктивні міркування в правовій діяльності ... 146
§ 3. Міркування за аналогією ... 147
Поняття про міркування за аналогією. Види міркувань за аналогією ... 147
Умови правомірності міркувань за аналогією ... 149
Міркування за аналогією в правовій діяльності ... 149
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 152
Розділ 8. Основи теорії аргументації
§ 1. Поняття про аргументацію. Структура аргументації ... 155
§ 2. Аргументація і суперечка ... 157
§ 3. Види аргументації ... 160
Доказова і недоказова аргументація ... 160
Пряма і непряма аргументація ... 162
§ 4. Поняття про критику. Спростування як окремий випадок критики ... 163
§ 5. Види критики ... 163
§ 6. Правила, помилки, хитрощі в аргументації/критиці ... 165
Правила, помилки і хитрощі щодо тези ... 166
Правила, помилки і хитрощі щодо аргументів ... 169
Правила, помилки і хитрощі щодо форми ... 173
Правила щодо ведення суперечки в суді ... 174
§ 7. Логічний аналіз аргументації/критики в правових текстах ... 176
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ ... 179
Словник основних термінів логіки ... 184
Підсумковий тест ... 198
ЛІТЕРАТУРА ... 212

Одержати книгу
"Хоменко І.В. Логіка для юристів"

Словарь различных терминов:

УСМАН дан ФОДИО - Халиф Сокото (Нигерия), правивший в 1804-1817 гг. Род. 15 дек. 1754 г. ? 21 апр. 1817 г. Основатель халифата Сокото, Усман дан Фодио,...
Винавер Симон - Винавер, Симон - известный варшавский шахматист, родился в 1838 г. Как один из сильнейших русских шахматных игроков, с успехом участвовал...
Швейнфуртские налеты - Массированные налеты американской авиации, совершенные в августе-декабре 1943 на небольшой немецкий промышленный центр Шве...
Милитант - (Militant, означает "активист" на англ.). Первая англоязычная газета троцкистского движения. Первый выпуск Милитант появился 15 ноября 1...
Импрессионизм - (фр. impression - впечатление) - направление в искусстве последней трети ХIХ - нач. ХХ вв., представители которого стали писать пейзажи...
Кэмпбелль - рабочий металлист, член ЦК и редактор органа английской компартии "Уоркерс Уикли", был арестован 5 августа 1924 г. при налете полиции...
Щербина, Ф. А. - известный земский деятель-статистик. С 1884 г. заведующий статистическими работами Воронежского губернского земства. Автор ряда статей...
Волостной суд - низший выборный крестьянский судебный орган. Избирался волостным сходом в количестве 4-12 судей сроком на год (с 1889 г. на три года)...
Римская курия - совокупность подчинённых папе Римскому учреждений, являющихся центральными органами управления Католической церкви и государства Вати...
Демонакт (Тимонакт) - полководец царей Селевка и Антиоха, упоминаемый у Плиния. Был автором несохранившегося сочинения "О Скифии".  ...
ПЕТРОВ Ефрем - (дон.) - донской старшина времен Булавина и один из наиболее упорных сторонников царя Петра. Иногда его считают сыном московского купца,...
ВОСКРЕСЕНИЕ - иллюстрированный православно-монархический журнал, издавался в Петербурге в 1887-1905. Ориентировался преимущественно на простых людей -...
Татаров Иван - (?-не ранее 1728), ротмистр (1727), из кабардинцев. После крещения служил под командованием подполковника Бековича-Черкасского Эльмурзы...
ПОРТУПЕЙ-ЮНКЕР - в казачьих военных училищах первая и вторая степени начальников из рядовых; младший П. Ю. и старший П. Ю. по положению в строю соо...
Гекерт, Фриц - (Heckert, Fritz) - представитель немецкой компартии в Москве, которому довелось на собрании ИККИ 1 апреля 1933 года заявлять, что Сталин...

© 2009-2021  librarium.inf.ua