Підручники

Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; За ред. М.М. Заковича. - К., 2004. - 567 с.

Передмова ... 11
Частина 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ... 15
І. Культурологічний підхід до аналізу культури ... 16
1. Методологічні засади розуміння культури ... 16
2. Поняття і сутність культури ... 21
3. Основні концепції культури ... 27
4. Морфологія і динаміка культури ... 40
5. Функції культури ... 47
Запитання для самоконтролю ... 50
Література ... 51
II. Культура і суспільство ... 52
1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства ... 52
2. "Субкультура" та її функції ... 56
3. Мистецтво як засіб творення особистості ... 63
Запитання для самоконтролю ... 74
Література ... 75
III. Походження і основні етапи розвитку
культури ... 76
1. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу ... 76
2. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної ... 79
3. Генезис та етапи культурної еволюції ... 81
4. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції ... 83
5. Культура і цивілізація ... 85
6. Культурно-історичні епохи ... 87
Запитання для самоконтролю ... 89
Література ... 89
Частина 2. СВІТОВА КУЛЬТУРА ... 91
І. Первісна культура ... 92
1. Світосприймання первісної людини ... 92
2. Міфологічна свідомість: єдність об'єкта і суб'єкта, предмета і знака ... 98
3. Міфи як "педагогіка людського роду" ... 102
4. Прислів'я, приказки, загадки. Зародки мистецтва ... 105
Запитання для самоконтролю ... 107
Література ... 107
II. Культура стародавніх цивілізацій ... 108
1. Художня культура Передньої Азії ... 108
2. Культура Стародавнього Єгипту ... 114
Запитання для самоконтролю ... 120
Література ... 120
III. Антична культура ... 121
1. Проблема переходу від хаосу до гармонії ... 121
2. Доісторична Греція і класична Еллада ... 125
3. Культ краси та освіченості ... 134
4. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво ... 136
5. Специфіка й витоки римського генія ... 141
Запитання для самоконтролю ... 145
Література ... 145
IV. Європейське середньовіччя ... 146
1. Домінування християнської теології у свідомості ... 146
2. Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини ... 148
3. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст ... 154
4. Романська культура: літургія та карнавал ... 156
5. Готичний стиль і схоластика ... 162
Запитання для самоконтролю ... 167
Література ... 167
V. Ренесанс ... 168
1. Народження гуманізму ... 168
2. Нова концепція людської особистості і нова модель освіти ... 173
3. Титани італійського Відродження ... 177
4. Північне Відродження ... 187
5. Криза гуманістичних ідеалів ... 191
Запитання для самоконтролю ... 196
Література ... 197
VI. Барокова культура Європи ... 198
1. Реформація і контрреформація та їх слід у культурі ... 198
2. Італійська барокова школа ... 202
3. "Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри ... 204
4. Фламандське і голландське мистецтво XVII ст. як два полюси світовідчуття доби ... 208
Запитання для самоконтролю ... 213
Література ... 213
VII. Доба абсолютизму і час Просвітництва ... 214
1. Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості ... 214
2. Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість ... 218
3. Стиль рококо як мистецтво "галантної доби" ... 226
Запитання для самоконтролю ... 230
Література ... 230
VIII. Європа XIX століття ... 231
1. Новий соціальний і духовний досвід та його породження - індивідуалістична культура ... 231
2. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві ... 234
3. Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму ... 242
4. Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів ... 249
Запитання для самоконтролю ... 257
Література ... 258
IX. Модерн як доба в культурі ... 259
1. Причини виникнення стилю модерн ... 259
2. Стиль модерн - поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва ... 261
3. Символізм - естетико-філософська основа модерну ... 262
4. Особливості стилю модерн ... 265
5. Модерн як архітектурний стиль ... 269
6. Стиль модерн у Росії ... 271
Запитання для самоконтролю ... 275
Література ... 276
X. Культура XX століття ... 277
1. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві ... 277
2. Новий театр ... 285
3. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес ... 289
4. Функціоналізм в архітектурі ... 297
5. Нові виражальні засоби в музиці ... 299
Запитання для самоконтролю ... 304
Література ... 304
Частина 3. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ... 305
I. Періодизація розвитку української культури ... 306
Запитання для самоконтролю ... 321
Література ... 321
II. Стародавня культура східних слов'ян ... 322
1. Джерела вивчення культури стародавніх слов'ян ... 322
2. Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян ... 328
3. Релігійні вірування та міфологія східнослов'янських племен ... 335
Запитання для самоконтролю ... 344
Література ... 344
III. Київська Русь ... 345
1. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі ... 345
2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа ... 350
3. Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання ... 358
4. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр ... 362
5. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра ... 366
6. Ткацтво, килимарство та вишивка ... 375
7. Театральне мистецтво. Музика. Танок ... 376
Запитання для самоконтролю ... 380
Література ... 380
IV. Період феодальної роздрібненості ... 382
1. Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в XII-XIII століттях ... 382
2. Основні осередки соціального і культурного життя ... 386
3. Освіта і наука, архітектура і мистецтво ... 388
4. Культурні та політичні зв'язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі ... 396
5. Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу ... 399
6. Освіта і книгодрукування в XIV-XVII ст ... 402
Запитання для самоконтролю ... 414
Література ... 414
V. Козацька доба ... 415
1. Козацтво як явище історії та культури ... 415
2. Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки ... 420
3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво ... 426
4. Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці ... 431
5. Еволюція образотворчого мистецтва ... 439
6. Барокова архітектура ... 446
Запитання для самоконтролю ... 452
Література ... 453
VI. Духовні пошуки XIX століття ... 454
1. Формування української національної самосвідомості ... 454
2. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури ... 459
3. Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії ... 466
4. Література ... 470
5. Образотворче мистецтво, музика, театр ... 476
Запитання для самоконтролю ... 483
Література ... 483
VII. На зламі століть ... 485
1. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця XIX - початку XX ст ... 485
2. Гуманізм українського неоромантизму ... 489
3. Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі ... 496
4. Український авангард 1900-1910-х рр ... 497
Запитання для самоконтролю ... 503
Література ... 503
VIII. Українська культура у XX столітті ... 504
1. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки ... 504
2. Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій ... 509
3. Український мистецький авангард та його доля ... 518
4. Українська культура II половини XX століття ... 526
Запитання для самоконтролю ... 542
Література ... 543
IX. Культура в умовах нової соціальної реальності ... 544
1. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси ... 544
2. Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності ... 552
Запитання для самоконтролю ... 556
Література ... 556
Словник іншомовних слів і термінів ... 558

Одержати книгу
"Культурологія: українська та зарубіжна культура / За ред. М.М. Заковича"

Словарь различных терминов:

РОГАЧЕВЫ - (дон.) - ст. Березовской 1) Артем Федорович, арестованный в 1933 г., умер на работе в местном, концлагере "Сулак"; 2) Прокопий арестован...
Горемыкин, И. Л. - видный деятель царского режима. Занимал разные должности в министерстве внутренних дел еще в 80 - 90-х г.г. В 1891 г. Горемыкин - това...
Агоев Джансох - (он же Агаев, Огоев Жанцох, Огаев Жансох) (1797-не ранее 1870), поручик (31.10.1850), из кабардинских узденей 2-й степени (беслен-уорк),...
Герцль, Теодор - (1860 - 1904) - признанный вождь сионизма. В молодости занимался литературной деятельностью. Дело Дрейфуса и растущее антисемитское движ...
Трамов Хирпис - (он же Харпис, Харрис, Хырпыс) (1804-не позднее 1872), подпоручик (к 12.1848), из абазинских узденей (сословие агмиста-ду). К 1842 состо...
Фивы (Греция) - Фивы (Греция) (Thebes), крупный др.-греч. город в Беотии. Прибл. в 519 г. до н.э. Афины пришли на помощь Платеям и с тех пор на долгие го...
Тецель Иоганн - Тецель Иоганн (Tetzel, Johann) (1465-1519), нем. доминиканский монах (доминиканцы). Будучи агентом по продаже папских индульгенций (распр...
Вдохновение - или сверхъестественное воздействие Духа Божия, Который внушал авторам библейских книг, что нужно было писать, и хранил их от ошибок. О бо...
Санкюлоты - Санкюлоты (sans-culottes), первоначально члены добровольной респ. армии в начале Великой Француз-ской революции. Санкюлотами ("не в корот...
Моноцентризм - концепция, согласно которой существовал один географический ареал (центр) становления современного человека. Согласно концепции широкого...
Нифонт (инок) - Нифонт - инок Антониева новгородского, потом Троицко-Сергиева монастыря. Ко дню открытия мощей преподобного Антония Римлянина (1597) сос...
ГУМАНИТАРНЫЙ - ( лат. humanitas - человеческая природа, образованность, духовная культура) - относящийся к человеку, его личности и культуре, обществен...
Владислав IV - Владислав IV (1632 - 1648) - король Польский, старший сын Сигизмунда III. Родился в 1595 г. По договору 4 февраля 1610 г. под Смоленском...
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ - раздел Ветхога завета в Библии, собрание лирических песен, отличающихся яркой образностью - о страстной, преодолевающей все преграды л...
Удар в спину - ("Dolchstoss"), гитлеровская концепция, согласно которой германская армия и флот потерпели поражение в 1-й мировой войне толь...

© 2009-2021  librarium.inf.ua