Підручники

Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. - К.: МАУП, 2003. - 360 с.

Переднє слово ... 3
Розділ 1. Предмет конфліктології як науки ... 6
1.1. Предмет, метод, структура конфліктології ... 6
1.2. Основні поняття та категорії конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками ... 11
1.3. Методи наукових досліджень у конфліктології. Функції конфліктології в суспільстві ... 14
Розділ 2. Конфлікти в історії суспільної думки ... 23
2.1. Давні уявлення про конфліктність буття ... 23
2.2. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) ... 25
2.3. Теорії конфліктів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) ... 27
2.4. Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі ... 31
Розділ 3. Природа конфліктів ... 36
3.1. Поняття, структурні елементи конфлікту ... 36
3.2. Класифікація конфліктів ... 41
3.3. Межі конфлікту ... 43
Розділ 4. Причини конфліктів, їхні функції та профілактика ... 46
4.1. Особистісні причини виникнення конфліктів ... 46
4.2. Позитивні та негативні функції конфліктів у суспільстві ... 49
4.3. Поведінка людей у конфлікті ... 51
4.4. Профілактика конфліктів ... 53
4.5. Управління поведінкою особистості з метою попередження конфліктів ... 59
Розділ 5. Міжособистісні, внутрішньогрупові конфлікти та їхні першопричини ... 64
5.1. Міжособистісні конфлікти ... 64
5.2. Міжособистісні методи (стилі) поведінки в конфлікті за К. Томасом і Р. Кілменом ... 68
5.3. Концепція Георга Зіммеля про внутрішньогрупові конфлікти ... 71
5.4. Внутрішньогрупові конфлікти (Л. Козер, К. Левін, М. Дойч) ... 71
5.5. Міжгрупові конфлікти ... 76
5.6. Психологія конфлікту ... 78
5.7. Фрейдівський підхід до внутрішньоособистісного конфлікту ... 80
Розділ 6. Види конфліктів ... 83
6.1. Рольові конфлікти ... 83
6.2. Політичні конфлікти ... 84
6.3. Соціальні конфлікти ... 88
6.4. Сімейні конфлікти ... 90
6.5. Міжетнічні конфлікти ... 91
6.6. Міжконфесійні конфлікти ... 101
Розділ 7. Влада й конфлікти в організації ... 106
7.1. Влада як соціальний інститут та інструмент управління ... 106
7.2. Влада як ресурс керівника ... 110
7.3. Корупція - фактор конфліктності влади й народу ... 113
7.4. Соціально-психологічний клімат у колективі (організації) ... 115
Розділ 8. Розв'язання, управління та попередження конфліктів ... 122
8.1. Психодіагностика та прогнозування конфліктів ... 122
8.2. Посередник у системі розв'язання конфлікту. Пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника ... 127
8.3. Методи управління конфліктами ... 128
8.4. Проблеми стимулювання як чинник профілактики конфліктних ситуацій та утвердження демократичних засад управління ... 133
8.5. Переговори - універсальний метод розв'язання конфліктів ... 135
8.6. Медіація та її роль у розв'язанні проблемних ситуацій. Стадії медіації ... 140
8.7. Урахування в колективі гендерних і вікових відмінностей як чинник запобігання конфліктам ... 141
8.8. Тест "Уникнення конфлікту" (для самоконтролю) ... 143
Розділ 9. Управлінська діяльність і конфліктогени ... 146
9.1. Керівник, управлінець і конфлікт ... 146
9.2. Управлінський цикл. Індивідуальний стиль управління - основні якісні характеристики ... 152
9.3. Імідж управлінця (державного службовця) - критерій його відповідності або невідповідності посадовому призначенню ... 155
9.4. Типологія конфліктних особистостей. Як поводитися з конфліктною особистістю? Що очікують підлеглі від керівника? ... 160
9.5. Правила, які повинні стати нормою життя державних службовців, управлінців будь-якого рівня ... 162
9.6. Тест "Ваш стиль управління" (для самоконтролю) ... 166
Розділ 10. Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності ... 171
10.1. Стрес і чинники, що його стимулюють ... 171
10.2. Перша допомога в гострій стресовій ситуації ... 173
10.3. Рекомендації Г. Сельє щодо стресів ... 174
10.4. Тест "Визначення ступеня схильності до стресу" (для самоконтролю) ... 178
Розділ 11. Ділове спілкування. Поради управлінцю щодо безконфліктного спілкування ... 180
11.1. Мудрість спілкування ... 180
11.2. Поради управлінцю в процесі спілкування ... 183
11.3. Правила ведення діалогу ... 186
11.4. Виступ перед негативно налаштованою аудиторією ... 190
11.5. Переконання як чинник майстерності управлінця ... 194
11.6. Тест "Чи вмієте ви вести ділову бесіду?" (для самоконтролю) ... 195
Післяслово ... 198
Тексти ... 200
1. Світоглядні основи української національної ідеї і сьогодення ... 200
2. Дещо про концепцію ідеологічного виховання в Україні (для формування громадянських оцінок управлінця) ... 208
3. Державна мова в системі управлінської культури (практичні поради для управлінців) ... 210
4. Конфліктність буття та сучасні проблеми утвердження нових реалій ... 211
5. Духовна криза особистості: проблеми поєднання світського і духовного (для роздумів) ... 218
6. Розум як фактор конфліктності та безконфліктності ... 221
7. Бюрократія як феномен конфліктності та порядку в суспільстві ... 228
8. Бізнес і політика - конфліктність взаємин ... 231
9. Конфлікт у системі відносин "жінка та суспільство" ... 233
10. Конфлікт і проблеми життєвої кризи особистості в перехідні періоди розвитку суспільств: психолого-політичний аналіз українського соціуму ... 237
11. Формування елітарної особистості-управлінця в процесі здійснення адміністративної реформи в Україні ... 248
12. Людина й проблеми управління власним і суспільним буттям (психологічні роздуми автора в ремарках) ... 254
13. Бажано знати кожному, щоб не бути у внутрішньоособистісному конфлікті ... 260
14. Стислі нотатки із книги китайського мудреця ІV ст. до н. е. Лао Дзи "Дао де Цзин" ... 264
15. Афоризми для управлінців ... 267
Тести-питальники для практичного контролю та виявлення конфліктного стану ... 274
Культура ділового спілкування. Тренінг "Техніка ділового спілкування" ... 293
Тематика контрольних, курсових, дипломних та магістерських робіт. Проблемні питання ... 313
Глосарій ... 318
Додатки ... 338

Одержати книгу
"Пірен М. І. Конфліктологія"

Словарь различных терминов:

АКРОПОЛЬ - (греч. akrуpolis, от akros - верхний и polis - город), "верхний город", укреплённая часть древнегреческого города, находящаяся на возвыш...
Тред-юнионизм - (англ. - профессия + объединение) - течение в рабочем движении, ограничивающее его задачи профессиональной борьбой за экономические треб...
Уманский И. В. - Уманский (И. В.) - писатель. Напечатал: "Стихотворения" (Одесса, 1855), "Басни" (Киев, 1847), "Русская быль. Оль...
Кук Джеймс - Кук Джеймс (Cook, James) (1728 - 79), англ, мореплаватель и исследователь. Поступив на службу в королев, флот и показав себя способным моря...
1940, 15-17.6. - Введение советских войск в Латвию, Литву и Эстонию (после предъявления правительствам этих стран обвинений в нарушении ими условии догов...
КАНТАТА - жанр торжественной лирики, бытовавший в европейской поэзии в 18 - нач. 19 в. Кантаты писались на случай: напр. "Кантата" (1789) шведског...
Иккес, Гарольд - (Ickes, Harold LeClair) (1874-1952) - либеральный адвокат, сделал себе имя в судебных процессах и законопроектах в защиту природной сред...
Оботе Милтон - Оботе Милтон (Obote, Milton) (род. 1924 г.), угандийский гос. деятель. Проявлял большую полит, активность в 1950-х гг., премьер-мин. Уган...
Генри Патрик - Генри Патрик (Henry, Patrick) (1736-99), участник амер. Войны за независимость, первый губернатор Вирджинии, выходец из шотл.-ирланд. сем...
ОЛЕГ ВЕЩИЙ - (ск. 912 или 922), великий русский князь. Большинство летописей называет его родственником Рюрика, Воскресенская и некоторые другие лето...
Минский, Шмид - капитан 2-го ранга. За продажу иностранцам планов обороны был судим военно-морским судом и приговорен к ссылке в Сибирь и лишению всех...
Агафий Схоласт - ок. 536-582 гг. н. э. Происходил из Мирины в Малой Азии, греческий поэт и историк. Получил образование в Александрии и Константинопо...
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - один из двунадесятых христианских праздников, падающий на 6 (19) августа и установленный в воспоминание об одном из важнейших моментов...
1918, 13.11. - Денонсация правительством РСФСР Брестского мира (после подписания перемирия между Германией и странами Антанты, означавшего окончание 1-й...
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС - государственный фонд золота в слитках и монетах, хранящийся в центральном эмиссионном банке или казначействе страны. Используется как...

© 2009-2021  librarium.inf.ua