Підручники

Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Каравела, 2009. - 464 с.

ПЕРЕДМОВА ... 7
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ... 9
1. Предмет і завдання психологічної науки ... 9
1.1. Предмет психології ... 9
1.2. Завдання психологічної науки ... 10
1.3. Місце психології в системі наук ... 11
1.4. Галузі психологічних знань ... 12
1.5. Мозок і психіка ... 16
1.6. Школи, напрями, концепції у психології ... 19
2. До історії психологічної думки ... 29
2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст ... 29
2.2. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст ... 34
3. Методи психології ... 57
3.1. Загальні питання побудови психологічного дослідження ... 57
3.2. Загальнонаукові методи ... 59
3.3. Конкретні наукові методи ... 60
3.4. Статистичний метод у психології ... 71
3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних ... 73
3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних ... 74
3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях ... 76
3.4.4. Надійність і валідність ... 81
3.5. Психологічні методики ... 83
4. Розвиток психіки та свідомості ... 85
4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин ... 85
4.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки ... 92
4.3. "Мова" і спілкування тварин ... 96
4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин ... 100
4.5. Суспільно-історичний характер свідомості ... 101
4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини ... 102
4.7. Свідомість та ментальність ... 106
Роздіп II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ... 109
5. Відчуття ... 109
5.1. Поняття про відчуття ... 109
5.2. Фізіологічна основа відчуттів ... 110
5.3. Класифікація відчуттів ... 113
5.4. Види відчуттів ... 113
5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів ... 120
5.6. Індивідуальні особливості відчуттів ... 126
6. Сприймання ... 128
6.1. Поняття про сприймання ... 128
6.2. Фізіологічна основа сприймання ... 129
6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні ... 131
6.4. Загальні особливості сприймання ... 133
6.5. Класифікація та види сприймання ... 140
6.6. Індивідуальні особливості сприймання ... 145
7. Мислення ... 147
7.1. Поняття про мислення. Функції мислення ... 147
7.2. Теорії мислення ... 151
7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння ... 156
7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес ... 159
7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу ... 162
7.6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач. Цілемотиваційний бік мислення ... 168
7.7. Види мислення ... 173
7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект ... 175
7.9. Розвиток мислення ... 179
7.10. Поняття про інтелект ... 180
8. Пам'ять ... 183
8.1. Поняття про пам'ять ... 183
8.2. Теорії пам'яті ... 183
8.3. Види пам'яті ... 190
8.4. Процеси і закономірності пам'яті ... 195
8.5. Індивідуальні особливості пам'яті ... 207
8.6. Розвиток пам'яті ... 209
9. Уява ... 213
9.1. Поняття про уяву ... 213
9.2. Фізіологічні основи процесів уяви ... 216
9.3. Види уяви. Процеси уяви ... 217
9.4. Розвиток уяви у дітей ... 223
9.5. Виховання та індивідуальні особливості уяви ... 225
10. Почуття та емоції ... 228
10.1. Поняття про почуття та емоції ... 228
10.2. Теорії емоцій ... 230
10.3. Фізіологічна основа емоцій ... 232
10.4. Вплив емоцій на людину ... 234
10.5. Види емоцій і почуттів ... 237
10.6. Форми переживання почуттів ... 247
10.7. Вищі почуття ... 249
11. Увага ... 253
11.1. Поняття про увагу ... 253
11.2. Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги ... 254
11.3. Властивості уваги ... 258
11.4. Види уваги ... 263
11.5. Увага й особистість ... 267
11.6. Розвиток уваги у школярів ... 270
11.7. Основні критерії вихованості уваги ... 272
Розділ III. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ ... 275
12. Діяльність як форма активності особистості ... 275
12.1. Активність ... 275
12.2. Діяльність ... 278
12.3. Теорії діяльності ... 280
12.4. Структура активності та діяльності ... 284
12.5. Засвоєння діяльності ... 288
12.6. Динаміка і саморегуляція активності особистості ... 293
12.7. Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі ... 295
13. Психологія особистості ... 300
13.1. Поняття про особистість ... 300
13.2. Теорії особистості ... 302
13.3. Структура особистості ... 312
13.4. Спрямованість особистості ... 314
13.5. Самосвідомість та "Я-концепція" особистості ... 317
13.6. Особистісне зростання ... 321
14. Темперамент ... 326
14.1. Поняття про темперамент ... 326
14.2. Історія розвитку вчення про темперамент ... 326
14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент ... 329
14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту ... 331
14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні ... 334
14.6. Темперамент і проблеми виховання ... 335
14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту ... 337
15. Характер ... 339
15.1. Поняття про характер ... 339
15.2. Провідні риси характеру ... 344
15.3. Акцентуйовані риси характеру ... 347
15.4. Природа та вияви характеру ... 352
15.5. Вчинок і формування характеру ... 356
15.6. Формування характеру в дитинстві ... 360
16. Здібності ... 363
16.1. Поняття про здібності ... 363
16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей ... 366
16.3. Види здібностей ... 368
16.4. Здібності, обдарованість, талант ... 370
17. Вольова активність особистості ... 375
17.1. Поняття про волю. Функції волі ... 375
17.2. Історія розвитку уявлень про волю ... 378
17.3. Воля як вища психічна функція ... 383
17.4. Вольове регулювання поведінки ... 385
17.5. Фази складної вольової дії ... 391
17.6. Класифікація вольових якостей особистості ... 394
17.7. Розвиток та виховання вольової активності людини ... 397
18. Спілкування ... 400
18.1. Поняття про спілкування ... 400
18.2. Функції та форми спілкування ... 403
18.3. Структура спілкування ... 406
18.4. Види спілкування ... 408
18.5. Засоби спілкування ... 411
18.6. Ефективність спілкування ... 421
18.7. Стилі спілкування ... 423
18.8. Оволодіння навичками спілкування ... 427
19. Психологія міжособистісних стосунків ... 430
19.1. Відносини, стосунки та ставлення ... 430
19.2. Класифікація груп у психології ... 433
19.3. Вплив спільності на індивіда ... 440
19.4. Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісних стосунків ... 444
СЛОВНИК ... 449

Одержати книгу
"Загальна психологія"

Словарь различных терминов:

Германия - Германия (Germany), roc-во в Центр. Европе. Из 400 независимых герм, гос-в, входивших в союз - "Священную Римскую империю" (962-1806), -...
Вилья Франсиско - (настоящее имя - Доротео Аранго) (1877- 1923 гг.) - руководитель крестьянского движения в период Мексиканской революции 1910- 17 гг.,...
ВЛАДИМИР - колесный пароходофрегат Черноморского флота. 5.11.1853, во время Крымской войны 1853-56, "В." (капитан-лейтенант Г. И. Бутаков) вступил...
Цивилизация - Цивилизация (civilisation), ступень обществ, развития, характеризующаяся опред. эконом., социальными ирелиг. особенностями. Вдревн. Месоп...
ПОСТЕЛЬНИЧИЙ - придворный чин в 15-17 вв. Ведал постельной казной, внутренним распорядком великокняжеских (царских) покоев, Мастерской палатой, в котор...
Мохенджо-Даро - руины одного из главных центров индской цивилизации. Открыты в 1922 г. Около 2500 г. до н.э. в плодородную долину реки Инд (на террит...
Кухаржевский - польский буржуазный демократ, австрофил, ставший во главе кабинета, организованного Регентским Советом в ноябре 1917 года. Кабинет Кух...
ДОНСКИЕ ДЕНЬГИ - бумажные денежные знаки достоинством от 10 копеек до 500 рублей. Выпущены Донским Казначейством в 1918 г. во время атамана П. Н. Красн...
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ - (лат. intelligentia - понимание, познавательная сила, знание, от intelligens - умный, понимающий, знающий, мыслящий), общественный слой...
Голяховские - Голяховские - старинный русский дворянский род, ведущий начало от полкового писаря Якова Петровича Голяховского и его внуков - Григория О...
НАПОЛЕОН II - "Римский король" в 1811 -1814 гг. из рода Бонапартов. Сын Наполеона 1 и Марии Луизы Австрийской. Род. 20 марта 1811 г. Умер 1832...
Господи - принятая в русском языке форма обращения к Богу. В некоторых местах Библии этим словом переведено и просто обращение "господин" (Мф 25.1...
КАПИТУЛЯЦИИ - неравноправные договоры, которые навязывали в XVIII - XIX вв. буржуазные страны государствам Востока. Обеспечивали представителям и граж...
Цымпов Якуб - (?-не ранее 1861), прапорщик милиции (к 1861), из абазинских узденей. Проживал в собственном ауле на р. Куме. В 1861 с подвластными пере...
1942, 28.7. - Приказ наркома обороны № 227 "Ни шагу назад" о создании заградительных отрядов в тылу советских войск и штрафных рот и батальонов...

© 2009-2021  librarium.inf.ua