Підручники

Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с.

Передмова ... 3
Розділ І. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ... 5
1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА ... 5
1.1. Історичний розвиток психології ... 5,
1.2. Психологія в системі сучасних наук ... 9
1.3. Об'єкт та предмет психології ... 10
1.4. Галузі психології ... 10
1.5. Практичне значення психології ... 12
Список літератури ... 14
2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ ... 15
2.1. Методи пояснення психіки людини ... 15
2.2. Методи розуміння психіки людини ... 20
2.3. Методи впливу на психіку людини ... 20
Список літератури ... 22
3. ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ ... 23
3.1. Умови та чинники формування психіки людини ... 23
3.2. Матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки ... 25
3.3. Головні властивості та функції психіки людини ... 27
3.4. Сфери прояву психіки людини ... 29
3.4.1. Свідома сфера ... 29
3.4.2. Несвідома сфера ... 34
Список літератури ... 37
Розділ II. ПЕРСОНОЛОГІЯ ... 38
4. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ... 38
4.1. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість ... 39
4.2. Теоретичні напрями персонології ... 40
4.2.1. Психоаналітична теорія особистості ... 40
4.2.2. Біхевіоральна теорія особистості ... 41
4.2.3. Гуманістична теорія особистості ... 43
4.2.4. Диспозиційна теорія особистості ... 44
4.2.5. Діяльнісна теорія особистості ... 44
4.3. Структура особистості ... 45
4.3.1. Структура особистості Зигмунда Фройда ... 46
4.3.2. Структура особистості Карла Юнґа ... 46
4.3.3. Структура особистості Сергія Рубінштейна ... 48
4.3.4. Структура особистості Костянтина Платонова ... 48
4.4. Потреби, мотиви та ціннісні орієнтації особистості 49
4.5. Формування особистості ... 55
4.5.1. Соціалізація та інтерналізація ... 55
4.5.2. Психологічна зрілість особистості ... 56
4.5.3. Сенситивні та критичні періоди розвитку особистості ... 58
4.6. Захисні механізми особистості ... 59
4.7. Самоактуалізація особистості ... 61
Список літератури ... 66
5. ТЕМПЕРАМЕНТ ... 67
5.1. Поняття про темперамент та його провідні риси ... 67
5.2. Теорії темпераменту ... 69
5.2.1. Гуморальна теорія ... 69
5.2.2. Конституційна теорія ... 70
5.2.3. Фізіологічна теорія ... 72
5.2.4. Регуляторна теорія ... 74
5.3. Типи темпераменту та їхня психологічна характеристика ... 74
5.3.1. Сангвініки ... 75
5.3.2. Холерики ... 77
5.3.3. Флегматики ... 78
5.3.4. Меланхоліки ... 79
5.4. Вплив темпераменту на діяльність людини ... 80
Список літератури ... 83
6. ХАРАКТЕР ... 84
6.1. Поняття про характер та його провідні риси ... 84
6.2. Історія вчення про характер ... 86
6.3. Типологія характеру ... 88
6.3.1. Типи орієнтацій характеру ... 88
6.3.2. Типи акцентуацій характеру ... 89
6.4. Чинники формування характеру ... 97
Список літератури ... 100
7. ЗДІБНОСТІ ... 101
7.1. Поняття про здібності та їхню природу ... 101
7.2. Види здібностей ... 105
7.2.1. Загальні здібності ... 105
7.2.2. Спеціальні здібності ... 108
7.3. Особливості особистості обдарованої людини ... 111
7.4. Організація навчання та виховання обдарованої молоді ... 114
7.4.1. Принципи та стратегії навчання ... 114
7.4.2. Концептуальні моделі навчання обдарованих ... 119
7.4.3. Сучасні технології навчання обдарованих ... 121
7.4.4. Педагог для обдарованих ... 122
Список літератури ... 125
Розділ III. ОСОБИСТІСТЬ У СОЦІАЛЬНОМУ ОТОЧЕННІ ... 127
8. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ ... 127
8.1. Поняття про спілкування; його структура та функції ... 128
8.2. Механізми міжособистісного сприймання. Каузальна атрибуція ... 131
8.3. Види спілкування ... 135
8.4. Форми, засоби та стилі спілкування ... 137
8.5. Ефективне та конфліктне спілкування ... 141
8.6. Особливості спілкування під час екзамену ... 146
Список літератури ... 153
9. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУПИ ... 154
9.1. Поняття про соціальну групу ... 154
9.2. Види соціальних груп ... 156
9.3. Етапи та параметри розвитку малої групи. Фази входження особистості в групу ... 159
9.4. Феноменологія малих груп ... 162
9.5. Психологічні феномени у великих групах ... 165
9.6. Управління групою. Лідерство та керівництво ... 168
9.7. Ефективність групової діяльності ... 172
Список літератури ... 176
Розділ IV. ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ ... 177
10. ВІДЧУТТЯ ... 177
10.1. Відчуття як джерело інформації про навколишній світ і внутрішні стани людини ... 177
10.2. Основні теоретичні підходи до вивчення відчуттів ... 178
10.3. Види відчуттів та їхня класифікація ... 180
10.3.1. Екстероцептивні відчуття ... 180
10.3.2. Інтероцептивні відчуття ... 181
10.3.3. Пропріоцептивні відчуття ... 182
10.4. Загальні властивості відчуттів ... 182
10.5. Закономірності відчуттів ... 183
Список літератури ... 191
11. СПРИЙМАННЯ ... 192
11.1. Поняття про сприймання ... 192
11.2. Основні теоретичні підходи до вивчення сприймань ... 193
11.3. Види сприймання та їхня класифікація ... 194
11.3.1. Класифікація за провідним аналізатором ... 194
11.3.2. Класифікація за метою діяльності ... 196
11.3.3. Класифікація за основною формою існування матерії ... 196
11.4. Особливості сприймання ... 206
11.5. Індивідуальні відмінності сприймання ... 211
Список літератури ... 214
12. ПАМ'ЯТЬ ... 215
12.1. Поняття про пам'ять та її основні функції ... 215
12.2. Основні теоретичні підходи до вивчення пам'яті ... 216
12.3. Види пам'яті та їхня класифікація ... 220
12.3.1. Класифікація за тривалістю закріплення та зберігання матеріалу ... 220
12.3.2. Класифікація за характером психічної активності ... 224
12.3.3. Класифікація за ступенем розуміння матеріалу ... 226
12.3.4. Класифікація за характером цілей діяльності 227
12.4. Процеси пам'яті ... 228
12.4.1. Запам'ятовування ... 228
12.4.2. Збереження ... 233
12.4.3. Відтворення ... 234
12.4.4. Забування ... 235
12.5. Індивідуальні відмінності пам'яті ... 240
Список літератури ... 245
13. МИСЛЕННЯ ... 246
13.1. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності ... 246
13.2. Основні теоретичні підходи до вивчення мислення ... 248
13.3. Види мислення та їхня класифікація ... 250
13.3.1. Класифікація за характером об'єкта мисленнєвої діяльності ... 250
13.3.2. Класифікація за ступенем новизни й оригінальності ... 252
13.3.3. Класифікація за характером задач, засобом дії, розгорненням, ступенем реальності та впливом на емоційну сферу людини ... 253
13.4. Стадії процесу мислення ... 255
13.5. Мисленневі операції ... 257
13.6. Логічні форми мислення ... 259
13.7. Індивідуальні відмінності мислення ... 263
Список літератури ... 266
14. МОВЛЕННЯ ... 267
14.1. Поняття про мовлення та його функції. Білінгвізм ... 267
14.2. Психолінгвістичні теорії мовлення ... 270
14.3. Види мовлення ... 272
14.3.1. Зовнішнє мовлення ... 272
14.3.2. Егоцентричне мовлення ... 274
14.3.3. Внутрішнє мовлення ... 275
14.4. Психологічні механізми мовлення ... 275
14.5. Становлення мовлення у дитинстві ... 278
14.6. Основні особливості мовлення ... 281
14.7. Індивідуальні відмінності мовлення ... 281
Список літератури ... 284
15. УЯВА ... 285
15.1. Поняття про уяву. Уява і творчість ... 285
15.2. Функції уяви ... 288
15.3. Основні теоретичні підходи до вивчення уяви ... 289
15.4. Види уяви та їхня класифікація ... 291
15.5. Прийоми створення образів уяви ... 294
15.6. Індивідуальні відмінності уяви ... 296
Список літератури ... 298
16. УВАГА ... 299
16.1. Поняття про увагу та її основні функції ... 299
16.2. Основні теоретичні підходи до вивчення уваги ... 300
16.3. Види уваги та їхня класифікація ... 303
16.4. Основні властивості уваги ... 307
Список літератури ... 312
Розділ V. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ЛЮДИНИ ... 313
17. ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ ... 313
17.1. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції ... 314
17.2. Основні теоретичні підходи до вивчення емоцій та почуттів ... 317
17.3. Види емоцій і почуттів та їхня класифікація ... 320
17.3.1. Класифікація за рівнем організації, знаком та характером впливу на життєдіяльність людини ... 320
17.3.2. Класифікація за ступенем розвитку емоцій ... 321
17.3.3. Класифікація залежно від потреб та цілей діяльності ... 323
17.4. Емоційні стани як форми переживань людини ... 327
17.5. Стрес та шляхи його подолання ... 332
17.6. Індивідуальні відмінності та експресія емоцій і почуттів ... 337
Список літератури ... 341
18. ВОЛЬОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ... 343
18.1. Діяльність як форма активності особистості ... 343
18.1.1. Структура діяльності ... 344
18.1.2. Засоби діяльності ... 347
18.1.3. Провідні види діяльності ... 350
18.2. Загальне поняття про вольову діяльність людини ... 352
18.3. Історія вчення про волю ... 354
18.4. Вольові дії людини ... 355
18.5. Етапи вольових дій ... 356
18.6. Психологічні механізми вольової регуляції та вольові якості особистості ... 358
18.7. Розвиток сили волі ... 360
Список літератури ... 364
Словник психологічних термінів ... 365

Одержати книгу
"Партико Т. Б. Загальна психологія"

Словарь различных терминов:

"МАКОВЕЦ" - (1922-27), союз русских художников и поэтов, объединённых стремлением выразить в живописной форме духовные сущности. Членами союза были:...
МАРИЦКАЯ БИТВА - 26.9.1371 г. на реке Марица, западнее современного турецкого города Эдирне, в которой турецкие войска разгромили ополчение сербов, бол...
ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА - структура высшего органа государственной власти, при которой образуется только одна палата. См. также Двухпалатная система...
ОЛЕГ ИВАНОВИЧ - (?-1402), великий князь рязанский (с 1350). Подчинил ряд удельных княжеств; в 1378 рязанские войска участвовали совместно с московскими...
ФИГУРНЫЙ СТИХ - визуальный поэтический жанр, в образцах которого тема или словесный образ повторены графическим образом. Возник в творчестве античных ал...
Боярская дума - высший совет при князе, а с 1547 г. - при царе. В период Киевской Руси Боярская дума представляла собой совещание князя с боярами. В с...
ВСЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ - Из рода Владимире-Суздальских вел. кн. Сын Юрия II Всеволодовича и черниговской кн. Агафий Всеволодовны. Род. 23 окт. 1213 г. Кн...
Имеретинские - Имеретинские - княжеский род. Царь имеретинский Михаил (умер в 1329 г.), считается родоначальником царей Имеретии, в которой они царствов...
Пища и питье - На Востоке приготовление пищи не вызывает так много затруднений и хлопот, как у нас. Природа сама предлагает щедрою рукою готовые питате...
ШИНФЕЙНЕРЫ - члены ирландской политической организации, основанной в начале XX в. В переводе с ирландского означает ямы сами". Возглавили борьбу пр...
Блек И. - Блек И., юрист, окончил Киевский университет. Автор удостоенного медали сочинения ""Устройство финансового управления и контроля в России...
СТАРАЯ ЛИНИЯ - полоса укрепления и казачьих станиц, основанная на Сев. Кавказе в 1777 г. Первоначально С. Л. шла от Азова к Моздоку через Царицынскую...
Нейшн Кэрри - Нейшн Кэрри (Амелия Мур) (Nation, Carry (Amelia Moore)) (1846-1911), обществ, деятель, сторонница запрета алкогольных напитков в США. Род...
Ауфидий Басс - (Aufidius Bassus) - римский историк, написавший в правление императора Тиберия историю гражданских войн и германских походов, нашедшую п...
ЗНАМЯ РОССИИ - ежемесячный журнал общероссийского монархического фронта, орган русской независимой монархической мысли под редакцией Н.Н. Чухнова. Выхо...

© 2009-2021  librarium.inf.ua