Підручники

Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2008. - 356 с

Передмова ... 8
Розділ 1. Етика як сукупність знань про мораль та поведінку ... 11
1.1. Етика, етикеті мораль ... 11
Визначення понять «етика» та «етикет» ... 11
Розвиток системи норм поведінки ... 13
Мораль та моральність ... 20
Роль звичок ... 21
Норми моралі ... 22
1.2: Діловий протокол ... 24
Протокол як форма ієрархічного порядку ... 24
Основні принципи ділового протоколу ... 25
Протокол у міжнародному спілкуванні ... 28
Підготовка програми перебування зарубіжної делегації ... 28
1.3. Економічна етика ... 31
Основи економічної етики ... 31
Зміни в економічних системах і стилях управління ... 32
Норми економічної етики ... 36
Вимоги до сучасного керівника ... 38
1.4. Етичні засади бізнесу ... 40
Стимулювання етичної поведінки ... 40
Загальні етичні установки ... 41
Етичні проблеми сучасного бізнесу ... 42
Соціальна відповідальність бізнесу ... 45
Постулати бізнес-етики ... 47
1.5. Адміністративна етика ... 50
Складові адміністративної етики ... 50
Дотримання адміністративної етики ... 51
Особливості взаємостосунків представників держави і підприємництва ... 52
Наслідки зрощення інтересів представників влади і підприємництва ... 53
Взаємовідносини державних службовців та підприємців ... 55
1.6. Шляхи формування етики підприємництва ... 59
Класична ринкова парадигма ділової етики ... 59
Особливості вітчизняного постсоціалістичного підприємництва ... 60
Необхідність відродження господарської мотивації ... 61
Орієнтація на бізнес як на мету ... 62
Необхідність відтворення середнього класу ... 64
Обов'язкове дотримання договірних обов'язків ... 65
Завдання виховання молодих підприємців ... 65
Питання для самоконтролю ... 66
Розділ 2. Підготовка та проведення ділових зустрічей ... 67
2.1. Домовленість про ділову зустріч ... 67
Критерії оцінки результатів спілкування ... 67
Особливості телефонного спілкування ... 68
Основні моменти домовленості ... 70
Часові рамки ... 74
Кількість учасників зустрічі ... 75
Матеріали для обговорення ... 76
2.2. Підготовка до проведення переговорів ... 78
Вимоги до приміщень ... 78
Обладнання столів ... 79
Встановлення державного прапора ... 80
2.3. Організація зустрічі делегації ... 84
Протокольні вимоги до учасників церемоній ... 84
Посадка в автомобілі ... 85
Зустріч ділових партнерів ... 87
Нанесення візиту ввічливості ... 88
Офіційні форми репрезентації ... 89
2.4. Стандартні етикетні ситуації ... 91
Національні манери вітання ... 91
Вітальні формули ... 92
Правила вітання ... 96
Супроводжуючі знаки вітання ... 97
Звернення ... 102
Звернення до незнайомої людини ... 103
Привернення уваги ... 103
Знайомство ... 104
Прощання ... 110
2.5. Розміщення учасників зустрічі ... , ... 112
Розміщення учасників на переговорах ... 112
Розміщення учасників неформальної зустрічі ... 113
2.6. Офіційна мова ... 115
Історичний екскурс ... 115
Поради з організації перекладу ... 116
Питання для самоконтролю ... 117
Розділ 3. Ділова атрибутика ... 119
3.1. Візитні картки ... 119
Історія застосування візитних карток ... 119
Типи оформлення візитних карток ... : ... 120
Азбука користування візитними картками ... 123
3.2. Ділові подарунки ... 127
Особливості вибору ділових подарунків ... 127
Оформлення і вручення подарунків ... 130
Вибір і вручення квітів ... 132
Етикет отримання подарунка ... 133
3.3. Діловий одяг ... 135
Вимоги до одягу для чоловіків ... 136
Вимоги до одягу для жінок ... 139
Питання для самоконтролю ... 140
Розділ 4. Організація ділового спілкування ... 141
4.1. Характеристики ділового спілкування ... 141
Визначення спілкування, його класифікація ... 141
Особливості ділового спілкування ... 144
Зони спілкування ... 145
Фази спілкування ... 146
Форми і функції спілкування ... 146
Стратегія і тактика спілкування ... 147
Рівні ділового спілкування ... 148
Стилі спілкування ... 150
4.2. Теорії міжособових стосунків ... 152
Біхевіоризм та необіхевіоризм ... 152
Теорія обміну ... 153
Теорія справедливості ... 153
Теорія символічного інтеракціонізму ... 155
Теорія соціальної драматургії ... 155
Психоаналітична теорія ... 156
Теорія трансакційного аналізу ... 157
4.3. Особливості управлінського спілкування ... 159
Концепції природи людської особистості ... 159
Типи особистостей в управлінському спілкуванні ... 161
Закономірності міжособових стосунків ... 161
Етичні засади в управлінні ... 163
Принципи управлінського спілкування ... 164
Правила підготовки управлінських рішень ... 165
Моральні аспекти управлінських рішень ... 167
Питання для самоконтролю ... 168
Розділ 5. Техніка ділового спілкування ... 169
5.1. Уміння говорити, слухати та формулювати питання ... 169
Уміння говорити як умова успіху ... 169
Уміння слухати ... 171
Перепони у спілкуванні ... 172
Умови ефективного слухання ... 174
Уміння формулювати питання ... 177
Загальні правила спілкування ... 180
5.2. Сприйняття партнера ... 181
Механізм взаємопізнання ... 182
Ефекти міжособового сприйняття ... 183
Способи психологічного захисту ... 184
Правила ефективного сприйняття партнера ... 185
5.3. Психологічна культура спілкування ... 191
Ефективні прийоми приваблення партнера ... 191
Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння ... 197
Створення сприятливого психологічного клімату ... 199
5.4. Практика ведення переговорів ... 201
Стратегія ведення переговорного процесу ... 201
Принципи переговорного процесу ... 203
Тактичні прийоми на переговорах ... 210
Питання для самоконтролю ... 212
Розділ 6. Організація ділових прийомів ... 213
6.1. Загальні положення про прийоми ... 213
Історія двірського етикету ... 214
Організація підготовки до прийому ... 215
Підготовка запрошень ... 216
Зустріч гостей ... 218
6.2. Прийоми з розміщенням ... 220
Складання плану розміщення за столом ... 220
Пунктуальність ... 221
Поведінка в бенкетному залі ... 222
6.3. Прийоми без розміщення ... 224
Шведський стіл ... 224
Фуршет ... 225
Коктейль ... 227
Келих шампанського або келих вина ... 227
Чай ... 227
Бар-бекю ... 228
Жур-фікс ... 228
Бенкети ... Г; ... 228
Питання для самоконтролю ... 229
Розділ 7. Ділові контакти з іноземними партнерами ... 230
7.1. Традиції європейського спілкування ... 230
Німеччина ... 230
Франція ... 236
Італія ... 242
Іспанія ... 247
Велика Британія ... 250
Ірландія ... 258
Фінляндія ... 260
Швеція ... 263
Польща ... 268
Угорщина ... 272
Росія ... 274
7.2. Особливості спілкування в Азії та Африці ... 278
Китай ... 278
Японія ... 285
Південна Корея ... 295
Індія ... 299
Туреччина ... 303
Ізраїль ... 306
Іран ... , ... 309
Арабські країни ... 314
Гвінея ... 318
Південно-Африканська Республіка ... 321
7.3. Спілкування з представниками Америки та Австралії ... 323
Сполучені Штати Америки ... 323
Канада ... 329
Перу ... 331
Мексика ... 334
Австралія ... 336
7.4. Шляхи вирішення міжкультурних проблем ... 339
Класифікація стилів поведінки на переговорах ... 339
Комбінування стилів поведінки ... 341
Література ... 345
Тести ... 352

Одержати книгу
"Палеха Ю. І. Етика ділових відносин"

Словарь различных терминов:

Фортификация - (лат. fortificatio - укрепление). Термин появляется в XVI - XVII вв., когда уже зародилась известная теория по этому вопросу и когда фор...
СИТСКАЯ БИТВА - 4.3.1238 г. на реке Сить, между войсками великого князя владимирского Юрия Всеволодовича и монголо-татарами. В результате поражения ру...
ТРОИЦКАЯ ОСАДА - осада Троице-Сергиева монастыря в 1608 - 1610 гг. 15-тысячной армией Лжедмитрия II во главе с Я. Сапегой с целью полной блокады Москвы...
Отис Джеймс - Отис Джеймс (Otis, James) (1725 - 83), амер. юрист, сторонник независимости Сев. Америки. Приобрел известность в 1761 г. благодаря выступле...
Павликианство - одно из наиболее значительных по размаху еретических учений в христианстве в VII-IX вв. Зародилось в Армении, получило широкое распростр...
Танузий Гемин - (Tanusius Geminus) - римский историк I в. до Р.Х. Написал исторический труд о заговоре Катилины, в котором говорилось также о Цезаре как...
1904, 26-27.1. - Начало русско-японской войны. Гибель крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в бухте Чемульно у берегов Кореи...
Александр I - Александр I (Alexander I) (ок. 1078-1124), король ШотланДии (1107-24). Наследовал своему брату Эдгару, но терр. Стратклайд, Лотиан и Камб...
ИНСТАЛЛЯЦИЯ - в искусстве (англ. installation - установка), термин для обозначения произведений авангардного искусства, представляющих собой ассамбляж...
ЛИБЕРИУМ ВЕТО - право любого члена сейма Речи Посполитой своим протестом ликвидировать постановление. Для его принятия требовалось единодушие сейма. В...
ЗАПАДНЫЙ КРАЙ - в Российской империи Х1Х-начала XX вв. название 9 губернии западной части европейской России: 6 белорусских и литовских (Северо-Западн...
Талмуд - Талмуд (Talmud), буквально "учение", назв. кодифицированной устной евр. традиции и комментариев к ней. Разрушение Храма в Иерусалиме (70...
Пштада Идрис - (?-не ранее 1872), подпоручик (к 1872), из абазинских князей (сословие аха-маршани). Проживал в Баталпашинском отделе Кубанской области...
ИЖИЦА - последняя буква русского алфавита; обозначала гласный "и" в немногих словах греческого происхождения, исключена орфографической реформой...
Самария - Самария (Samaria), древн. город, построенный царемОмри и ставший столицей сев. царства Израиль после смерти царя "Соломона и отделения Из...

© 2009-2021  librarium.inf.ua