Підручники

Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів / М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. - К., 1998. - 416 с.

Список основних скорочень ... 3
Від авторів ... 5
Вступ ... 7
ЧАСТИНА ПЕРША. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ... 13
Розділ І. Методологічні основи. Наукові підходи і категорії, деякі терміни і поняття ... 13
1.1. Ландшафтна оболонка як глобальний об'єкт досліджень у географії ... 13
1.2. Інтеграція наук і сутність географічного підходу ... 16
1.3. Взаємодія суспільства і природи та її закономірності ... 22
1.3.1. Єдність природи і суспільства, їх взаємодія ... 22
1.3.2. Закономірності взаємодії ... 24
1.3.3. Екологічний підхід. Природокористування і його місце у взаємодії суспільства і природи ... 25
1.4. Закономірність комплексності у природі і суспільстві. Гсокомплексологічна концепція ... 28
Розділ 2. Системні об'єкти в економічній і соціальній географії ... 32
2.1. Суспільно-територіальний комплекс як найбільш інтегрований об'єкт досліджень ... 32
2.2. Виробничо-територіальні комплекси і системи ... 34
2.3. Територіальні системи розселення ... 39
2.4. Територіальні рекреаційні системи (ТРС) ... 41
Розділ 3. Елементи і функціональні зв'язки у суспільно-територіальному комплексі ... 43
3.1. Елементи і компоненти ... 43
3.2. Види функціональних зв'язків ... 46
3.3. Типізація зв'язків за способом прояву і за компонентною належністю взаємодіючих елементів ... 53
3.4. Взаємозумовленість видів зв'язків ... 59
Розділ 4. Територіальні відношення ... 63
4.1. Відношення взаєморозташування і доступності ... 64
4.2. Територіальна спільність елементів та її види ... 66
4.3. Територіальна концентрація, географічна спрямованість і місцеположення ... 68
4.4. Відношення територіальної взаємодії поєднань елементів ... 70
4.5. Територіальна композиція і економіко-географічне положення ... 72
4.6. Функціонально-територіальні відношення і суспільно-територіальна комплексність ... 76
Розділ 5. Структура суспільно-територіальних систем ... 82
5.1. Сутність структури ... 82
5.2. Функціональна структура ... 87
5.3. Територіальна структура ... 96
5.4. Комбіновані структури ... 102
ЧАСТИНА ДРУГА. УКРАЇНА ЯК СУСПІЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ... 109
Розділ 6. Україна - незалежна держава ... 109
6.1. Проголошення незалежності й основні засади Конституції України ... 109
6.2. Історико-географічні області. Коротка історія державності українського народу й формування території ... 111
6.3. Геополітичне положення ... 117
Розділ 7. Населення України. Трудові ресурси ... 123
7.1. Кількість населення, його динаміка і структура ... 1'24
7.2. Міграція населення. Чорнобильська катастрофа та її вплив на міграцію ... 128
7.3. Національний склад населення ... 134
7.3.1. Етнографічні групи українців, їх розселення ... 136
7.3.2. Некорінні народи. Повернення депортованих народів ... 139
7.4. Міське і сільське населення. Системи розселення ... 142
7.5. Навколишнє середовище і здоров'я населення ... 149
7.6. Трудові ресурси ... 151
Розділ 8. Соціальна інфраструктура ... 157
8.1. Сутність, особливості функціонування і розвитку соціальної інфраструктури ... 158
8.2. Галузеві ланки, рівень їх розвитку та роль у задоволенні потреб населення в послугах ... 162
8.3. Інтелектуальний потенціал України ... 175
Розділ 9. Природно-ресурсний потенціал. Мінеральні ресурси ... 178
9.1. Природні ресурси та їх вплив на розвиток господарства ... 178
9.2. Мінеральні ресурси України ... 179
9.3. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного вивчення мінеральних ресурсів ... 185
9.4. Економіко-географічна типізація і територіальна структура мінеральних ресурсів України ... 191
9.4.1. Економіко-географічна типізація ... 191
9.4.2. Основні елементи територіальної структури ... 192
9.5. Інтегральний природно-ресурсний потенціал України та його територіальні відмінності ... 204
9.6. Наслідки геологорозвідувальних робіт за період з 1991 по 1997 рр ... 212
Розділ 10. Структура народного господарства України і основні напрями її вдосконалення ... 215
10.1. Особливості розвитку господарства. Виробничий потенціал . 215
10.2. Структура матеріального виробництва сучасної України ... 219
10.3. Основні стратегічні напрями вдосконалення структури матеріального виробництва ... 227
Розділ II. Агропромисловий комплекс ... 233
11.1. Теоретичні основи агропромислового комплексотворення ... 233
11.1.1. Суть, чинники і закономірності формування територіальних АПК ... 233
11.1.2. Типологія агропромислових територіальних комплексів ... 238
11.1.3. Теоретичні основи структури територіальних АПК ... 244
11.2. Структурні особливості агропромислового комплексу України ... 249
11.3. Спеціалізовані АПК і основні напрями їх економіко-географічного дослідження ... 260
11.4. Рослинницько-промислові комплекси ... 263
11.4.1. Зернопромисловий комплекс ... 263
11.4.2. Цукропромисловий комплекс ... 270
11.4.3. Олійно-жировий комплекс ... 276
11.4.4. Плодоовочепромисловий комплекс ... 279
11.4.5. Виноградовиноробний комплекс ... 281
11.4.6. Картоплепромисловий комплекс ... 283
11.4.7. Льонопромисловий комплекс ... 284
11.4.8. Інші спеціалізовані рослинницькі комплекси ... 286
11.5. Тваринницько-промисловий комплекс ... 288
11.6. Реформування регіональних АПК в умовах переходу до ринкових відносин ... 300
11.7. Методичні основи дослідження регіональних АПК ... 312
Розділ 12. Комплекс виробництв промислових товарів народного споживання ... 316
Розділ 13. Паливно-енергетичний комплекс ... 326
13.1. Вугільний підкомплекс ... 328
13.2. Нафтогазопромисловий підкомплекс ... 334
13.2.1. Ресурси нафти і природних горючих газів та їх видобуток ... 334
13.2.2. Нафтопереробна промисловість та її проблеми ... 343
13.3. Електроенергетика ... 348
Розділ 14. Металургійний комплекс ... 359
14.1. Чорна металургія ... 360
14.1.1. Сировинна база чорної металургії ... 360
14.1.2. Виробництво чорних металів ... 365
14.1.3. Розміщення чорної металургії ... 369
14.1.4. Проблеми розвитку чорної металургії в умовах ринкових відносин ... 371
14.2. Кольорова металургія ... 373
Розділ 15. Машинобудівний комплекс ... 376
15.1. Історико-географічні особливості розвитку ... 377
15.2. Структура машинобудівного комплексу і характеристика його основних ланок ... 379
15.3. Проблеми перспективного розвитку і територіальної організації машинобудівного комплексу ... 386
Розділ 16. Комплекс хімічних і нафтохімічних виробництв ... 392
Розділ 17. Соціально-економічне макрорайонування України ... 398
17.1. Теоретичні основи і принципи соціально-економічного районування ... 399
17.2. Аналіз спроб економічного і соціально-економічного районування України ... 401
17.3. Нова схема соціально-економічного районування України ... 403
Список використаної літератури ... 406

Одержати книгу
"Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії"

Словарь различных терминов:

НЕРОН, Тиберий Клавдий - Римский император из рода Юлиев-Клавдиев, правивший в 54-68 гг. Род. 15 дек. 37 г. Умер 7 июня 68 г. Нерон, или Луций, к...
Райт, Джон Дж. - (Wright, John G.; настоящее имя Джозеф Ванцлер) (1902-1956) - член КЛА и один из выдающихся идеологов в СРП. Являлся также переводчиком...
Шеер Рейихард - Шеер Рейихард (Scheer, Reinhard) (1863-1928), нем. адмирал. Известный специалист по подводным лодкам, был назначен команд, герм. Флотом О...
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ - составная часть ВМФ России. Создан в 1937 г. на базе Северной военной флотилии, сформированной в 1933 г. для обороны Советского Заполя...
АЛЕКСАНДР II - (1818-81), император с 1855. Старший сын Николая I. Осуществил отмену крепостного права (1861), провел затем ряд реформ (земская, судебн...
ПРАВОНАРУШЕНИЕ - виновное противоправное действие, совершенное вменяемым человеком, достигшим установленного законом возраста. Делятся на преступления...
КОНФЕДЕРАЦИЯ - объединение, союз - форма государственного устройства, при которой государства, образующие К., полностью сохраняют свою независимость,...
Посошные люди - в 16 - 17 вв. в России временные служилые люди, набиравшиеся в порядке повинности (посоха) от тяглого населения. Собирались по указы,...
Панъевропеизм - политическая концепция, отражающая интеграционные процессы в Европе и основанная на идеях создания общеевропейских межгосударственных ор...
АМОРИЙСКАЯ ДИНАСТИЯ - Византийская династия, правившая в 820-867 гг. Спартанский царь из рода Лгидои. правивший в VII в. до Р.Х. Сын Эврикрата...
Десятиградие - (Мф 4.25; Мк 5.20; 7.31)-союз десяти городов в северо-восточной части Палестины с преобладающим греческим населением, получивший в 62 г...
ТАЛМУД - (древнееврейское - "изучение"), собрание догматических, религиозно-этических и правовых положении иудаизма, сложившихся в 4 в. до н. э.-...
Времена года - По представлению евреев, собственно, было только два времени года: лето и зима (Быт. 8:22; Пс. 73:17; Ис 18:6; Зах. 14:8; Песн. П. 2:11)...
Анналы понтификов - Вероятно, еще в V в. до н. э. в Риме родился обычай, что верховный жрец, pontifex maximus, ежегодно выставлял на обозрение пуб...
Дидро Дени - Дидро Дени (Diderot, Denis) (1713-84), франц. романист, драматург, критик и философ. За критику старо-го режима в 1749 г. по приказу коро...

© 2009-2021  librarium.inf.ua