Підручники

Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Підручник. - К.: Либідь, 2003. - 480 с.

Передмова ... 3
Вступ ... 5
Частина 1. ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ
Розділ 1. Основні відомості про Землю
Глава 1. Сучасні уявлення про Землю
1.1. Земля - планета Сонячної системи ... 16
1.2. Походження Землі ... 19
1.3. Будова й фізичні властивості Землі ... 24
Глава 2. Мінерали - складова земної кори
2.1. Хімічний склад земної кори ... 33
2.2. Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі ... 36
2.3. Діагностичні ознаки мінералів ... 43
2.4. Найпоширеніші мінерали ... 48
Розділ 2. Процеси зовнішньої і внутрішньої геодинаміки
Глава 3. Магматизм
3.1. Магма й утворення магматичних порід ... 73
3.2. Інтрузивний магматизм ... 76
3.3. Ефузивний магматизм ... 78
3.4. Класифікація магматичних гірських порід ... 90
Глава 4. Вивітрювання порід (гіпергенез)
4.1. Фізичне вивітрювання ... 96
4.2. Хімічне вивітрювання ... 98
4.3. Продукти вивітрювання ... 100
Глава 5. Робота вітру
5.1. Вітри й вітрові процеси ... 106
5.2. Руйнівна робота вітру ... 107
5.3. Транспортна діяльність вітру ... 109
5.4. Акумулятивна робота вітру ... 110
Глава 6. Поверхневі текучі води
6.1. Площинний безрусловий схиловий стік ... 116
6.2. Стік тимчасових руслових потоків ... 118
6.3. Стік постійних водотоків-річок ... 120
Глава 7. Геологічна діяльність підземних вод
7.1. Поняття про підземні води ... 129
7.2. Класифікація підземних вод ... 132
7.3. Хімічний склад підземних вод ... 136
7.4. Руйнівна робота підземних вод ... 138
Глава 8. Динаміка льодовиків
8.1. Утворення й типи льодовиків ... 142
8.2. Геологічна робота льодовиків ... 147
8.3. Причини зледенінь ... 153
Глава 9. Динамічні процеси в озерах і болотах
9.1. Озера й озерні відклади ... 156
9.2. Геологічна роль боліт ... 163
Глава 10. Геологічна діяльність океанів і морів
10.1. Рельєф дна океанів і морів ... 167
10.2. Фізико-хімічні особливості води океанів і морів ... 170
10.3. Органічний світ океанів і морів ... 171
10.4. Рух води океанів і морів ... 173
10.5. Руйнівна й акумулятивна робота морів і океанів ... 175
10.6. Типи морських відкладів ... 178
Глава 11. Осадові гірські породи
11.1. Формування осадових порід ... 184
11.2. Класифікація осадових порід ... 186
Глава 12. Тектонічні процеси
12.1. Коливні рухи земної кори ... 195
12.2. Тектонічні деформації ... 199
Глава 13. Землетруси
13.1. Види землетрусів ... 208
13.2. Інтенсивність землетрусів ... 210
13.3. Географічне поширення землетрусів ... 213
13.4. Сейсмічне районування й прогнозування землетрусів ... 214
Глава 14. Метаморфізм
14.1. Чинники й типи метаморфізму ... 216
14.2. Структури й текстури метаморфічних порід ... 220
14.3. Класифікація метаморфічних порід ... 222
Частина 2. ОСНОВИ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ
Розділ 3. Будова та еволюція земної кори і літосфери
Глава 15. Основні структурні елементи земної кори і літосфери
15.1. Типи структурних елементів земної кори і літосфери ... 228
15.2. Структури океанічного ложа ... 231
15.3. Структури перехідних зон і континентів ... 235
15.4. Глибинні розломи й кільцеві структури ... 246
15.5. Тектонічні цикли, епохи складчастості й гороутворення ... 251
Глава 16. Сучасні уявлення про причини еволюції земної кори і літосфери
16.1. Гіпотези контракції ... 253
16.2. Концепція фіксизму ... 255
16.3. Концепція мобілізму ... 257
Глава 17. Геологічні літочислення
17.1. Основні завдання історичної геології ... 262
17.2. Методи відносної геохронології ... 263
17.3. Методи абсолютної геохронології ... 270
Глава 18. Методи відтворення палеогеографічних обстановок
18.1. Уявлення про фації ... 272
18.2. Основні групи фацій ... 274
18.3. Фаціальний аналіз ... 277
18.4. Уявлення про формації ... 280
18.5. Методи відтворення рухів земної кори ... 283
Розділ 4. Етапи еволюції Землі
Глава 19. Докембрійський етап
19.1. Догеологічна історія Землі ... 285
19.2. Формування земної кори в докембрії ... 289
19.3. Еволюція атмосфери й гідросфери в докембрії ... 293
19.4. Початок біологічної еволюції в докембрії ... 295
19.5. Корисні копалини докембрію ... 297
Глава 20. Ранньопалеозойський етап
20.1. Еволюція земної кори в ранньому палеозої ... 299
20.2. Формування атмосфери й клімату Землі в ранньому палеозої ... 304
20.3. Еволюція органічного світу в ранньому палеозої ... 308
20.4. Корисні копалини раннього палеозою ... 312
Глава 21. Пізньопалеозойський етап
21.1. Тенденції розвитку земної кори в пізньому палеозої .313
21.2. Особливості клімату в пізньому палеозої ... 321
21.3. Оновлення органічного світу в пізньому палеозої ... 325
21.4. Корисні копалини пізнього палеозою ... 329
Глава 22. Мезозойський етап
22.1. Формування мезозойських структур ... 331
22.2. Палеогеографічні умови в мезозої ... 338
22.3. Розвиток рослинності й тваринного світу в мезозої ... 341
22.4. Корисні копалини мезозою ... 349
Глава 23. Кайнозойський етап
23.1. Еволюція земної кори в кайнозої ... 351
23.2. Зміни палеогеографічних умов протягом кайнозою ... 358
23.2. Еволюція біосфери в кайнозої ... 362
23.4. Корисні копалини кайнозою ... 368
Глава 24. Загальні закономірності розвитку Землі
24.1. Етапи еволюції земної кори ... 371
24.2. Особливості формування атмосфери й гідросфери Землі ... 375
24.3. Еволюція клімату Землі ... 378
24.4. Закономірності розвитку органічного світу Землі ... 383
Розділ 5. Сучасний етап розвитку геологічного середовища
Глава 25. Типи корисних копалин
25.1. Загальні відомості про корисні копалини ... 393
25.2. Металічні й неметалічні корисні копалини ... 398
25.3. Горючі корисні копалини ... 399
25.4. Раціональне використання мінеральних ресурсів ... 402
Глава 26. Методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин
26.1. Стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини ... 407
26.2. Спеціальні пошукові методи ... 408
26.3. Пошуково-розвідувальні роботи ... 411
Глава 27. Геологічна будова території України
27.1. Тектонічне районування території ... 412
27.2. Великі геологічні регіони України ... 413
Глава 28. Етапи геологічної історії території України
28.1. Докембрійський етап становлення структури території України ... 425
28.2. Розвиток геологічної структури території України у фанерозої ... 427
Глава 29. Корисні копалини України
29.1. Металічні корисні копалини ... 436
29.2. Неметалічні корисні копалини ... 443
29.3. Мінеральні води ... 450
29.4. Горючі корисні копалини ... 452
Глава 30. Раціональне використання та охорона геологічного середовища
30.1. Геологічне середовище як складова довкілля ... 457
30.2. Антропогенний вплив на геологічне середовище ... 458
30.3. Геологічні заповідні території і об'єкти України ... 468
Список рекомендованої літератури ... 474

Одержати книгу
"Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія"

Словарь различных терминов:

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ - в СССР с 1956 г. общеобразовательная школа главным образом для детей-сирот, из малообеспеченных семей, с физическими и умственными нед...
Ди Артур (DEE) - Ди (Dee), Артур - известный врач (1579 - 1651), родом англичанин. В 1621 г. переселился в Москву, врачом царя Михаила Феодоровича . В 163...
ТИРАСПОЛЬ - русский город на месте поселения Старой Суклеи на берегу Днестра. Основан А.В. Суворовым в 1792 как крепость "Средняя". В 1795 прикрепос...
СЕВЕРНЫЙ СОВЕТ - консультативная организация представителей парламентов стран Северной Европы, основана в 1952 г. Участники: Дания, Исландия, Норвегия,...
1938, октябрь. - Протест СССР в связи с аннексией Германией Судетской области (в соответствии с Мюнхенским соглашением Германии, Италии, Великобритании и...
ХЛЕБНЫЕ ЗАКОНЫ - в Великобритании в XV-XIX вв. регулировали ввоз и вывоз зерна и других сельхозпродуктов в основном путем высоких ввозных таможенных та...
Щеня Даниил - Щеня (Даниил, князь) - известный воевода великого князя московского Ивана Васильевича III . В 1489 г. Щеня с 64-тысячным войском ходил на...
Репатриация - (лат. - возвращение на родину) - военнопленных, и гражданских лиц оказавшихся за ее пределами вследствие войны, а также эмигрантов с вос...
ЛЕОПАРДИ - (leopardi) Джакомо (1798, Реканати - 1837, Неаполь), итальянский поэт и прозаик. Леопарди называют певцом "мировой скорби". Трагическое...
ПЕРСОНА ГРАТА - желательное лицо. В дипломатической практике лицо, глава дипломатического представительства, который получил агреман, а также любой др...
ПОДСУСЕДНИКИ - в Русском государстве XVI-XVII вв. крестьяне и посадские люди, лишившиеся хозяйства. Жили во дворах тяглых людей и помогали им в работ...
Фимиам - (греч. thymiao - жгу, курю) - благовонное вещество, сжигаемое при богослужениях. "Курить фимиам" - льстить, чрезмерно восхвалять кого-ли...
Ойо империя - Ойо империя (Yoruba empire of Oyo), конфедерация королевств Йоруба в Зап. Африке. В нач. 19 в. О.и. стала распадаться на независимые княж...
Жорес, Жан - (Jaures, (Auguste-Marie-Joseph-) Jean) (1859-31 июля 1914) - знаменитый французский социалист и выдающийся оратор. Жорес пережил длинную...
Гейден, П. А. - (род. в 1840 г.) - видный либеральный деятель. Был президентом Вольно-Экономического Общества. В 1904 - 1905 г.г. принимал активное учас...

© 2009-2021  librarium.inf.ua