Підручники

Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 304 с.

1. Соціальна робота як суспільне явище
Т. В. Семигіна, І. М. Грига
1.1. Сутність соціальної роботи
Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві ... 7
Сутність соціальної роботи як фахової діяльності ... 11
Соціальна робота як наука ... 21
Соціальна робота як навчальна дисципліна ... 26
Т. В. Семигіна
1.2. Виникнення та еволюція соціальної роботи
Проблеми періодизації історії соціальної роботи ... 35
Передісторія виникнення соціальної роботи
як фахової діяльності ... 38
Зародження фахової соціальної роботи ... 43
Еволюція методології фахової соціальної роботи ... 47
Історія фахової соціальної роботи в Україні ... 54
2. Соціальна робота у структурі соціально-гуманітарних наук
І. І. Мигович
2.1. Філософія соціальної роботи ... 63
Філософія і соціальна робота ... 64
Філософське осмислення
практики соціальної роботи ... 66
Метацінності та ідеали соціальної роботи ... 73
Права людини ... 75
і громадянське суспільство ... 76
І. І. Мигович, Т. В. Семигіна
2.2. Взаємозв'язки соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами ... 80
Загальна характеристика взаємозв'язків соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами ... 81
Соціологія і соціальна робота ... 82
Взаємозв'язки соціальної роботи із психологією ... 86
Педагогіка і соціальна робота ... 89
Соціальна робота і історія ... 91
Соціальна політика і соціальна робота ... 92
3. Соціальна робота як прикладна діяльність
Т. В. Семигіна
3.1. Методологія практичної соціальної роботи ... 98
Проблеми методології соціальної роботи ... 99
Процес соціальної роботи ... 100
Методи і технології соціальної роботи ... 103
Стратегії втручання у соціальній роботі ... 107
Рівні соціальної роботи ... 115
І. І. Мигович, Т. В. Семигіна
3.2. Вимоги до соціального працівника ... 123
Ідеальний образ соціального працівника ... 124
Фахові вимоги до соціального працівника ... 125
Особистісні вимоги до соціального працівника ... 131
Взаємозв'язок між професійними і духовно-моральними якостями соціального працівника ... 135
4. Відносини між клієнтами і соціальними працівниками
І. М. Грига, Н. В. Кабаченко
4.1. Клієнти в соціальній роботі ... 141
Особливості статусу клієнта соціальної роботи ... 142
Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів ... 146
Соціальне виключення і дискримінація клієнтів ... 154
Явища набутої безпорадності і госпіталізму ... 159
Права клієнтів і принцип активізації ... 162
Т. В. Семигіна, І. М. Грига
4.2. Система моральних норм у соціальній роботі
Значення етики для соціальної роботи ... 168
Фахові цінності і принципи в соціальній роботі ... 172
Професійні межі у соціальній роботі ... 178
Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи ... 183
Етичні стандарти соціальної роботи в Україні ... 188
0. М. Савчук, Н. В. Кабаченко, І. М. Грига
4.3. Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів
Структура професійного спілкування у соціальній роботі ... 192
Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі ... 197
Взаємодія у процесі професійного спілкування ... 202
Міжособистісне розуміння ... 207
Деформації (викривлення) у спілкуванні ... 213
Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій ... 216
5. Нормативно-організаційні аспекти соціальної роботи
І.І. Мигович, Т. В. Семигіна
5.1. Правове регулювання соціальної роботи ... 224
Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном ... 225
Нормативна база соціальної роботи в Україні ... 231
Т. В. Семигіна
5.2. Система соціальних служб в Україні ... 243
Сутність соціального обслуговування і соціальної служби ... 244
Мережа організацій, причетних до розв'язання соціальних проблем в Україні ... 246
Державні соціальні служби в Україні ... 254
Роль недержавних організацій у соціальному обслуговуванні ... 262
Т. В. Семигіна
5.3. Організаційні аспекти соціальної роботи ... 266
Особливості управління соціальною роботою ... 267
Формування команди у соціальній службі ... 270
Професійна підтримка (супервізія) в соціальній роботі ... 278
Забезпечення якості соціальних послуг ... 282
Короткий термінологічний словник ... 290

Одержати книгу
"Вступ до соціальної роботи / За ред. Т. В. Семигіної"

Словарь различных терминов:

ШАДДАДИДЫ - Династия арраншахов ("шахов Аррана"). В 971-1075 гг. Шаддадиды правили в Гяндже (Азербайджан). В 951-954 гг., а потом с 1022 до конца X...
ГИТТЕНФЕРВАЛТЕР - заводоуправляющий, горный чин X класса со второй половины XVIII в. до 1867 г. в России. Соответствовал чинам штабс-капитана и коллежск...
Декарт Рене - Декарт Рене (Descartes, Rene) (1596 - 1650), франц. математик, ученый и философ. Получил образование в иезуитской школе, затем защитил дисс...
Двуглавый Орел - черносотенная антисемитская организация киевской студенческой молодежи. Главным ее руководителем был студент В. С. Голубев, позднее уб...
СТАЛЬНОЙ ШЛЕМ - монархический военизированный союз бывших фронтовиков, созданный в Германии в ноябре 1918 г. В начале 30-х гг. численность его составл...
ЮЖНЫЕ БУНТАРИ - революционный народнический кружок сторонников АА. А. Бакунина, Одесса - Киев, 1874-1876 гг. Организаторы: В. К. Дебогорий-Мокриевич и...
НЕТЧИКИ - в XVI - 1-й половине XVIII в. дворяне, уклонявшиеся от обязанностей службы. "Нетство" - уклонение от службы. Н., не явившиеся на службу,...
ВОЛЮНТАРИЗМ - ( лат. voluntas - воля) - характеристика деятельности человека, не считающегося с объективными законами ист. процесса, с реальными возмо...
Папа Лев ХIII - (1878 - 1903) - основатель курса на сближение Церкви и современной цивилизации (с помощью томизма). Признал демократию и парламентаризм...
ТЕКСТОЛОГИЯ - (от текст и ...логия - слово, учение), специальная историческая дисциплина, изучающая произведения письменности, литературы и фольклора...
ЭТНОГРАФИЯ - (от греч. еthnos - племя, народ и grapho - пишу), этнология, народоведение, наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов ми...
АНТИГОН I ЦИКЛОП - Царь Азии в 306-301 гг. до Р.Х. Родоначальник младшей ветви Македонских царей. Род. в 384 г. до Р.Х. Умер 301 г. до Р.Х. Ж.: Стр...
АЙДЫНОГУЛЛАРЫ - Династия эмиров Айдына (Турция), правившая в 1308-1390, 1402-1407, 1411-1414, 1422-1425 гг. Небольшому малоазийскому эмирату Айдын суж...
Бэме, Яков - (1575 - 1624) - немецкий теософ, создавший стройное мистическое учение. Психологическим основанием его системы были зрительные и слуховы...
ПОЛИЦМЕЙСТЕР - (нем. Polizeimeister-начальник полиции), начальник городской полиции губернского города в России. Впервые должность П. создана в 1718 г...

© 2009-2021  librarium.inf.ua