Підручники

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/За ред. Є.П. Желібо і В.М.Пічі. - Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. - 320 с.

ПЕРЕДМОВА ... 3
ВСТУП ... 5
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ... 10
1.1. Безпека життєдіяльності як категорія ... 12
1.1.1. Наукові засади безпеки життєдіяльності ... 12
1.1.2. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності ... 13
1.1.3. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів ... 16
1.2. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності ... 23
1.2.1. Системно-структурний підхід та системний аналіз - методологічна основа безпеки життєдіяльності ... 23
1.2.2. Система «людина - життєве середовище» та її компоненти ... 27
1.2.3. Рівні системи «людина - життєве середовище» ... 32
1.3. Ризик як оцінка небезпеки ... 34
1.3.1. Загальна оцінка та характеристика небезпек ... 34
1.3.2. Концепція прийнятного (допустимого) ризику ... 38
1.3.3. Управління ризиком ... 41
1.3.4. Якісний аналіз небезпек ... 46
Завдання для самостійного опрацювання ... 50
Питання для обговорення на семінарських заняттях ... 50
Теми для курсових, рефератів і контрольних робіт ... 51
2. ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА - ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ» ... 52
2.1. Людина як біологічний та соціальний суб'єкт ... 54
2.1.1. Людина та її біологічні і соціальні ознаки ... 54
2.1.2. Діяльність людини ... 56
2.2. Середовище життєдіяльності ... 59
2.2.1. Природне середовище ... 59
2.2.2. Техносфера ... 65
2.2.3. Ноосфера ... 67
2.2.4. Соціально-політичне середовище ... 69
2.3. Фізіологічні особливості організму людини ... 71
2.3.1. Будова і властивості аналізаторів ... 72
2.3.2. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності ... 75
2.3.3. Загальні уявлення про обмін речовин та енергію ... 80
2.4. Психологічні особливості людини ... 86
2.4.1. Значення нервової системи в життєдіяльності людини ... 86
2.4.2. Психіка людини і безпека життєдіяльності ... 89
2.4.3. Атрибути людини ... 91
2.4.4. Риси людини ... 95
2.4.5. Якості людини ... 97
2.4.6. Емоційні якості людини ... 102
2.5. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини ... 103
2.6. Основні положення ергономіки ... 107
2.7. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров'я ... 109
2.7.1. Основні визначення здоров'я ... 109
2.7.2. Вплив негативних факторів на здоров'я людини ... 112
Завдання для самостійного опрацювання ... 116
Питання для обговорення на семінарських заняттях ... 116
Теми для доповідей, рефератів і контрольних роби ... 117
3. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІУ ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇX ПОПЕРЕДЖЕННЯ ... 118
3.1. Дія шуму і вібрації на організм людини ... 120
3.2. Іонізуючі випромінювання, радіаційна безпека ... 123
3.2.1. Основні характеристики іонізуючих випромінювань ... 123
3.2.2 Природні іонізуючі випромінювання ... 124
3.2.3. Штучні джерела іонізуючих випромінювань ... 125
3.2.4. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань ... 126
3.2.5. Біологічна дія іонізуючих випромінювань ... 127
3.2.6. Радіаційна безпека ... 130
3.3. Електромагнітні поля (ЕМП) і випромінювання ... 133
3.3.1. Загальна характеристика електромагнітних полів ... 133
3.3.2. Вплив ЕМП на організм людини ... 134
3.4. Небезпека електричного струму ... 137
3.4.1. Загальна характеристика електричної енергії ... 137
3.4.2. Особливості впливу електричного струму на організм людини ... 139
3.5. Хімічні і біологічні фактори небезпеки ... 142
3.5.1. Хімічні фактори небезпеки ... 142
3.5.2. Біологічні фактори небезпеки ... 147
3.6. Психофізіологічні фактори небезпеки ... 151
3.6.1. Фізична діяльність людини ... 152
3.6.2. Розумова діяльність людини ... 153
3.6.3. Загальна характеристика трудової діяльності ... 154
3.6.4. Втома ... 157
3.6.5. Фактори, які впливають на продуктивність праці ... 158
Завдання для самостійного опрацювання ... 160
Питання для обговорення на семінарських заняттях ... 160
Теми для доповідей, рефератів і контрольних робіт ... 161
4. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ВЕДУТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ ... 162
4.1. Природні небезпеки ... 164
4.1.1. Тектонічні стихійні лиха ... 164
4.1.2. Топологічні стихійні лиха ... 170
4.1.3. Метеорологічні стихійні лиха ... 175
4.2. Небезпеки техногенного характеру ... 180
4.2.1. Антропогенний вплив на навколишнє («родовище ... 181
4.2.2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище ... 183
4.2.3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин ... 185
4.2.4. Аварії на транспорті ... 187
4.2.5. Пожежі та вибухи ... 190
4.3. Соціально-технічні небезпеки ... 191
4.3.1. Війни ... 192
4.3.2. Тероризм ... 194
4.3.3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення ... 196
4.3.4. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння ... 199
4.4. Комбіновані небезпеки ... 204
4.4.1. Природно-техногенні небезпеки ... 204
4.4.2. Природно-соціальні небезпеки ... 207
4.5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі ... 225
4.5.1. Забруднення атмосфери міст ... 227
4.5.2. Забруднення міських приміщень ... 228
4.5.3. Забруднення питної води в містах ... 229
4.5.4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст ... 230
Завдання для самостійного опрацювання ... 233
Питання для обговорення на семінарських заняттях ... 234
Теми для доповідей, рефератів і контрольних робіт ... 235
5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ... 236
5.1. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків ... 238
5.1.1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій ... 238
5.1.2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій ... 242
5.1.3. Визначення рівня надзвичайних ситуацій, регламент подання інформації про к загрозу або виникнення ... 248
5.1.4. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях ... 253
5.1.5. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій ... 256
5.2. Надання першої долікарської допомоги потерпілому ... 257
5.2.1. Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання ... 257
5.2.2. Надання першої допомоги при враженні діяльності мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності ... 260
5.2.3. Перша допомога при кровотечах та ушкодженнях м'яких тканин ... 265
5.2.4. Перша допомога при вивихах, розтягуваннях і розривах зв'язок та при переломах кісток ... 268
5.2.5. Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках ... 272
5.2.6. Допомога при отруєннях ... 275
5.2.7. Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою ... 277
5.2.8. Надання першої допомоги при утепленні ... 279
Завдання для самостійного опрацювання ... 281
Питання для обговорення на семінарських заняттях ... 281
Теми для доповідей, рефератів і контрольних робіт ... 281
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИПЄДІЯЛЬНОСТІ ... 282
6.1. Правові основи безпеки життєдіяльності ... 283
6.2. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності ... 293
Завдання для самостійного опрацювання ... 299
Питання для обговорення на семінарських заняттях ... 299
Теми для доповідей, рефератів і контрольних робіт ... 299
Література ... 300
Словник основних термінів і понять з безпеки життєдіяльності ... 304
Додаток 1 ... 312
Додаток 2 (до розділу 5.1) ... 315

Одержати книгу
"Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності"

Словарь различных терминов:

1905, 9.1. - "Кровавое воскресенье". Расстрел правительственными войсками демонстрации петербургских рабочих, направлявшихся с петицией к императору...
1939, 10-21.3. - 18-й съезд ВКП(б), Утверждение 3-го пятилетнего плана (1938- 1942). Заявление о завершении (в основном) строительства социалистического о...
ЮРОДИВЫЕ - по определению церкви, "лица, сознательно отрешившиеся от обычного употребления разума", но обладающие даром прорицания, обличавшие не...
ОТХОДНИЧЕСТВО - в России временный уход крестьян из мест жительства на заработки в города или на сельхозработы в другие местности на отхожие промыслы...
ДОНЕЦКИЙ ОКРУГ - до 1920г. административный район в Земле Донских Казаков с центром в ст. Каменской; 19.500 кв. клм. В станицах Каменской, Владимирской...
Протовестиарий - высокопоставленный византийский сановник из числа евнухов, ведавший вестиарием - личным казнохранилищем императора ромеев. Сопровождал...
БИРОНОВЩИНА - режим в России 1730-1740 гг. при императрице Анне Иоанновне, по имени ее фаворита герцога Курляндского Э. И. Бирона (1690 - 1772). Хара...
ЗИПУН - верхняя одежда из верблюжьей шерсти; стариннее выражение "зипуны добывать" означало: идти в набег за добычей. Первоначальный смысл "хо...
ЗЕМСКАЯ ИЗБА - выборный орган местного самоуправления в городах, черных и дворцовых волостях по земской реформе Ивана IV (земский староста, земский д...
БОРИСОГЛЕБСК - город в Воронежской обл. Расположен в юго-восточной части Окско-Донской равнины, на левом берегу р. Вороны, близ ее впадения в Хопёр. На...
Стромилов С. - Стромилов (С.) - писатель; помещал стихотворения в "Атене" (1830), "Московском Наблюдателе" (1836 - 38), "Сыне О...
ОБЩИЙ РЫНОК - Европейское экономическое сообщество. Договор о его образовании подписан в 1957г. в Риме, вступил в силу с 1958г. Цели: постепенное ус...
ЧУМАКОВ Федор - Яицкий Казак, сподвижник Е. Пугачева, который называл его графом Орловым. После ликвидации восстания Екатерина П простила ему вины за...
Сновид Изечевич - конюх Святополка Изяславича. В 1097г. Сновид Изечевич участвовал в ослеплении Василька Ростиславича. ПВЛ: 173,375; Татищев: 112...
Аврелий Марк - (121- 180 гг.) - римский император с 161 г., из династии Антонинов. Философ-стоик. Восстановил римский протекторат над Арменией и захва...

© 2009-2021  librarium.inf.ua