Підручники

Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - К: Видавн. дім "КМ Академія", 2009. - 356 с.

Передмова (Я. С Калакура, І. Б. Матяш) ... 7
Розділ 1. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна (Я. С. Калакура) ... 13
§ 1. Предмет, об'єкт і методи архівознавства ... 14
§ 2. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами ... 77
§ 3. Джерельна база та історіографія архівознавства ... 19
Розділ 2. Історія архівної справи в Україні (К. І. Климова, В. П. Ляхоцький) ... 27
§ 1. Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі ... 27
§ 2. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.) ... 29
§ 3. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVH-XVIII ст.) ... 34
§ 4. Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIH-XIX ст ... 40
§ 5. Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії XIX - початку XX ст ... 56
§ 6. Архіви та архівна справа доби Української революції (1917-1920 рр.) ... 56
§ 7. Архівна справа в Західній Україні, на Буковині та Закарпатті у 1920-1930-х pp ... 62
§ 8. Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1980-х рр.) ... 65
§ 9. Розвиток архівної справи в незалежній Україні ... 75
Розділ 3. Архівна система та система архівних установ (Я. С. Калакура) ... 81
§ 1. Поняття "архівна система". її основні види ... 81
§ 2. Система архівних установ України ... 87
Розділ 4. Національний архівний фонд України: склад, структура, правові засади (І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський) ... 99
§ 1.3 історії формування поняття про сукупний архівний фонд держави ... 99
§ 2. Склад і структура Національного архівного фонду....103
§ 3. Право власності на документи Національного архівного фонду ... 110
Розділ 5. Архівна україніка (Г. В. Боряк) ... 115
§ 1. Український комплекс ... 117
§ 2. Зарубіжний комплекс ... 123
§ 3. Проблеми опрацювання і передачі в Україну архівної україніки ... 129
Розділ 6. Організація роботи державних архівів (Р. Я. Пиріг) ... 133
§ 1. Статус та структура архівів ... 133
§ 2. Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технології ... 138
§ 3. Планування, звітність та економічна діяльність архівів ... 142
Розділ 7. Організація архівних документів (М. Г. Щербак) ... 147
§ 1. Організація документів на рівні системи архівних установ ... 148
§ 2. Організація документів на рівні архіву ... 151
§ 3. Організація документів на рівні архівного фонду ... 158
§ 4. Організація документів на рівні справи ... 161
Розділ 8. Формування Національного архівного фонду (І. Б. Магпяш, Ш. Б. Сендикі, Н. М. Христова) ... 163
§ 1. Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії ... 163
§ 2, Діяльність експертних комісій ... 166
§ 3. Переліки документів ... 169
§ 4. Комплектування державного архіву ... 171
§ 5. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду ... 176
§ 6. Робота державного архіву з джерелами комплектування ... 176
Розділ 9. Архівне описування (К. Т. Селіверстова) ... 178
§ 1. Архівне описування: поняття, види ... 181
§ 2. Принципи і методи архівного описування ... 186
Розділ 10. Облік документів Національного архівного фонду (К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова) ... 195
§ 1. Поняття про облік архівних документів ... 198
§ 2. Облікові документи архіву ... 198
Розділ 11. Довідковий апарат до документів Національного архінного фонду (Н. М. Христова) ... 205
§ 1. Поняття про довідковий апарат архівів ... 205
§ 2. Типо-видова структура довідкового апарату архівів....207
Розділ 12. Забезпечення збереженості архівних документів (Н. М. Христова, А. К. Шурубура) ... 219
§ 1. Поняття про матеріальну основу архівних документів....219
§ 2. Технології зберігання документів ... 222
§ 3. Забезпечення фізико-хімічної збереженості архівних документів ... 228
Розділ 13. Інформатизація архівної справи (Л. А.Дубровіна) ... 235
§ 1. Інформатизація архівної справи: поняття, мета, завдання ... 235
§ 2. Основні шляхи інформатизації архівної справи: світовий досвід ... 238
§ 3. Інформатизація архівної справи в Україні ... 243
Розділ 14. Науково-дослідна та методична робота архівних установ (І. Б. Матяш) ... 251
§ 1. Основні напрями та форми науково-дослідної роботи архівних установ ... 251
§ 2. Система архівної науково-технічної інформації ... 261
§ 3. Завдання, зміст і форми методичної роботи в архівних установах ... 264
Розділ 15. Використання архівної інформації. Архівна евристика. Архівний маркетинг (Г. В. Папакін) ... 277
§ 1. Потреби в архівній інформації та групи її споживачів ... 279
§ 2. Основні напрями і форми використання архівної інформації ... 281
§ 3. Архівна евристика ... : ... 292
§ 4. Архівний маркетинг ... 294
Розділ 16. Зарубіжні архіви (Г. В. Боряк) ... 299
§ 1. Структура архівів та архівні системи зарубіжних країн ... 299
§ 2. Правові засади зарубіжної архівістики. Проблеми доступу до архівної інформації ... 302
§ 3. Особливості організації архівної справи ... 304
§ 4. Приватні архіви ... 314
Висновки (Я. С. Калакура) ... 315
Додаток № 1. Основні поняття та терміни (упоряд. О. М. Загорецька) ... 319
Додаток № 2. Рекомендовані джерела та література (упоряд. А. А. Слободніченко, Р. В. Романовський) ... 331
Додаток № 3. Серійні архівознавчі та археографічні видання (упоряд. А. А. Слободніченко) ... 343
Додаток № 4. Архівні служби та архіви країн світу у мережі Інтернет (упоряд. А. А. Кисельова) ... 347

Одержати книгу
"Архівознавство / За ред. Я. С. Калакури"

Словарь различных терминов:

УСМАН ибн Аффан - Арабский халиф, правивший в 644-656 гг. Род. ок. 575 г. + 17 июня 656 г. Усман ибн Аффан был одним из первых учеников и последователей...
Удельные земли - в России земли, принадлежавшие царской семье. Находились в пользовании удельных крестьян, которым в 1863 г. были предоставлены за выку...
ПЯТИННЫЕ ДЕНЬГИ - пятина - в Русском государстве XVII в. чрезвычайный государственный налог. Взимался сначала с имущества светских и церковных феодалов,...
"ПИТЕРЛОО" - кровавая бойня, устроенная английскими правительственными войсками на поле Питерсфилд в Манчестере 16.08.1819 г. во время митинга в по...
ИМПРЕССИОНИЗМ - (от франц. impression - впечатление), художественный стиль, господствовавший в искусстве модернизма в 1870-1920-е гг. Термин изначально...
БАГРАТИОНОВСК - город в Калининградской обл. - самая западная точка России; расположен на границе с Польшей (международный погранпереход Багратионовск -...
ПРИКАЗ ДЕНЕЖНОГО И ХЛЕБНОГО СБОРА - временный, создавался в военное время, ведал натуральными и денежными сборами на военные нужды...
Мировоззрение - система обобщенных взглядов на объективный мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себ...
Полоса свободы - совокупность ситуаций, при которых возможен свободный выбор. Именно здесь осуществляется право отдельного человека на выбор тенденции...
Смит, Aдам - (Smith, Adam) (1723-1790) - Шотландец по происхождению, богослов, философ и историк по профессии, Смит прославился за свою работу "Богат...
Френсис Д. Р. - (1850-1926) - посол США в России, сменил Бьюкенена в качестве старейшины дипломатического корпуса; дипломатическая деятельность Френсиса...
Просвещение - идейное течение в ряде стран Европы, ознаменовавшее переход к буржуазным обновлениям. Охватывает период от буржуазной революции в Англ...
Трусов Яков - Трусов (Яков) - переводчик XVIII века. Перевел: Де-Фое, "Жизнь и приключения Робинзона Круза, природного англичанина" (I изд.,...
Цзэн Гофань - Цзэн Гофань (Zeng Guofan or Tseng Kuo-fan) (1811- 72), кит. воен. и гос. деятель. Офицер импер. армии и ученый, критически относился к де...
Березуйские - Березуйские - угасший княжеский род, ветвь князей смоленских, от Юрия Святославича и его сына Константина Фоминского и Березуйского. Едва...

© 2009-2021  librarium.inf.ua