Підручники

Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 316 с.

ПЕРЕДМОВА ... 8
Розділ 1 АРХІВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА СИСТЕМА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ... 11
§ 1 ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТИ І МЕТОДИ АРХІВОЗНАВСТВА ... 11
§ 2 Джерельна база та історіографія архівознавства ... 13
§ 3 Місце і роль архівознавства у підготовці фахівців ... 17
Розділ 2 ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ... 20
§ 1 Початок архівів в Україні Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі ... 21
§ 2 Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (15 ст. - 1-а половина 17 ст.) ... 22
2.1 Архіви центральних установ Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика ... 22
2.2 Архіви судових установ. Магістратські архіви ... 25
§ 3 Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина 17-18 ст.) ... 26
3.1 Український державний архів 17 ст ... 26
3.2 Особливості функціонування установ та архівів України - Гетьманщини у 18 ст. "Генеральная малороссийская архива". Ліквідація автономії України та розпорошування документальних матеріалів Гетьманщини ... 27
3.3 Монастирські архіви ... 28
3.4 Формування фамільних архівів в Україні-Гетьманщині ... 29
§ 4 Архів коша нової Запорозької Січі ... 29
§ 5 Архіви та архівна справа в правобережній Україні та в західноукраїнських землях у 18 ст ... 30
5.1 Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України ... 30
5.2 Церковні архіви. Доля митрополичого архіву Греко-Католицької церкви ... 31
5.3 Магнатські архіви ... 32
5.4 Заснування історичного архіву у Львові ... 33
5.5 Розвиток архівної справи на Закарпатті ... 33
§ 6 Архіви та архівна справа в Україні кінця 18-19 ст. Архівне законодавство Російської імперії та його вплив на архівну справу в Україні ... 34
6.1 Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів ... 34
6.2 Порядкування у відомчих канцеляріях та архівах. Поточне діловодство і архіви. Нищення архівних матеріалів ... 35
6.3 Архівне законодавство і відомчі архіви ... 36
§ 7 Організація історичних архівів та формування наукових документальних колекцій в Україні ... 37
7.1 Заснування Центрального архіву давніх актів у Києві ... 37
7.2 Створення Харківського історичного архіву ... 38
7.3 Документальні колекції науково-історичних товариств в Україні 19 - початку 20 ст ... 40
7.4 Приватні наукові архіви та колекції рукописних матеріалів ... 41
§ 8 Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії 19 - початку 20 ст ... 42
8.1 Спроби реорганізації архівної справи ... 42
8.2 Діяльність губернських учених архівних комісій ... 43
§ 9 Архіви та архівна справа доби визвольних змагань і відновлення Української держави (1917-1920 рр.) ... 44
§ 10 Архівна справа в західній Україні, на Буковині та Закарпатті у 1920-1930-х рр ... 46
§ 11 Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1919-1990 рр.) ... 48
11.1 Централізація управління архівною справою ... 48
11.2 Зміцнення командно-адміністративної системи управління архівами та їх підпорядкування НКВС ... 50
11.3 Формування системи партійних архівів ... 51
11.4 Архівна справа в Україні в роки другої світової війни ... 51
11.5 Архіви України 1945-1990 рр ... 53
§ 12 Розвиток національної архівної справи в незалежній Україні в 90-х рр ... 55
Розділ З АРХІВНА СИСТЕМА ТА МЕРЕЖА АРХІВНИХ УСТАНОВ ... 58
§ 1 Поняття "архівна система", її основні види ... 58
§ 2 Система архівних установ, її структура та мережа ... 63
Розділ 4 НАФ УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ... 70
§ 1 Поняття НАФ ... 72
§ 2 Структура НАФ ... 77
§ 3 Право власності на документи НАФ ... 79
Розділ 5 ЗАРУБІЖНІ АРХІВИ ТА ЗАРУБІЖНА АРХІВНА УКРАЇНІКА ... 82
§ 1 Зарубіжні архіви ... 82
§ 2 Зарубіжна архівна україніка ... 89
2.1 Український комплекс ... 90
2.2 Зарубіжний комплекс ... 94
2.3 Проблеми повернення зарубіжної україніки ... 97
Розділ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРХІВІВ ... 100
§ 1 Завдання, права, структура архівів ... 100
§ 2 Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технологи ... 102
§ 3 Планування, звітність та економічна діяльність архівів ... 105
Розділ 7 КЛАСИФІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ... 108
§ 1 Класифікація документів у межах архіву ... 108
1.1 Особливості визначення меж фондів особового походження ... 110
1.2 Визначення фондової належності документів ... 111
1.3 Утворення об'єднаних архівних фондів ... 112
1.4 Утворення архівних колекцій ... 113
§ 2 Класифікація документів у межах архівного фонду ... 113
Розділ 8 ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ... 118
§ 1 Поняття експертизи цінності документів та її завдання ... 118
§ 2 Принципи експертизи і критерії цінності документів ... 119
§ 3 Організація і методика експертизи цінності документів та оформлення її результатів ... 122
§ 4 Переліки документів ... 125
§ 5 Комплектування архівів ... 127
§ 6 РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ... 130
Розділ 9 АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ ТА ОБЛІКОВО-ПОШУКОВІ ЗАСОБИ АРХІВІВ ... 133
§ 1 Архівне описування: поняття, види, принципи і методи ... 133
§ 2 Обліково-охоронна робота архіву ... 143
Індивідуальний і сумарний облік архівних документів ... 146
§ 3 Архівні довідники в системі НДА: функції та структура ... 146
Розділ 10 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ ... 154
§ 1 Особливості матеріальної основи документів та способів фіксації інформації ... 154
1.1 Документи на паперових носіях ... 154
1.2 Документи на плівкових носіях ... 157
1.2.1 Кінодокументи ... 157
1.2.2 Мікрофільми ... 158
1.2.3 Фотодокументи ... 158
1.2.4 Фотодокументи ... 159
1.2.5 Машиночитані документи ... 159
1.2.6 Відеодокументи ... 160
§ 2 Старіння документів ... 160
2.1 Фізико-хімічні фактори руйнування документів ... 160
2.2 Термічне старіння ... 161
2.3 Вицвітання барвників ... 161
2.4 Старіння плівкових матеріалів ... 162
2.4.1 Старіння кінофотодокументів ... 162
2.4.2 Старіння магнітного запису ... 163
2.5 Біологічне ушкодження документів ... 163
§ 3 Технологія зберігання документів ... 164
3.1 Фізико-хімічне оброблення документів ... 164
3.1.1 Знепилювання ... 164
3.1.2 Фумігація ... 164
3.2 Режим зберігання ... 165
§ 4 Реставрація ... 165
4.1 Відновлювання механічної цілісності ... 166
4.2 Нейтралізація і стабілізація кислотності методом забуферування ... 167
4.3 Відновлювання текстів, що згасають ... 168
4.4 Методи реставрації фотозображень ... 168
4.5 Відновлювання якості записаного звуку ... 169
4.6 Реставрація кольорових документів ... 169
4.7 Консервація шляхом нанесення полімерного покриття ... 170
Розділ 11 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В АРХІВНІЙ СПРАВІ ... 172
§ 1 Інформатизація архівної справи: поняття, мета і завдання ... 172
§ 2 Основні шляхи інформатизації архівної справи: світовий досвід ... 175
§ 3 Стан та завдання інформатизації архівної справи в Україні ... 179
§ 4 Архівознавчі аспекти інформатизації ... 182
Розділ 12 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА АРХІВНИХ УСТАНОВ ... 186
§ 1 Поняття про науково-дослідну роботу архівних установ ... 186
§ 2 Система архівної науково-технічної інформації ... 191
§ 3 Завдання, зміст і форми методичної роботи в архівних установах ... 193
§ 4 Семінари, конференції як форми науково-методичної роботи ... 196
Розділ 13 КОРИСТУВАННЯ АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА АРХІВНА
ЕВРИСТИКА ... 201
§ 1 Класифікація потреб і споживачів архівної інформації ... 203
§ 2 Основні напрями і форми використання архівної інформації ... 204
§ 3 Роль архівної евристики у використанні документної інформації ... 205
§ 4 Форми організації використання архівної інформації ... 207
§ 5 Особливості організації використання архівної інформації на різних носіях ... 212
§ 6 Ефективність науково-інформаційної діяльності. Архівний маркетинг ... 273

Одержати книгу
"Калакура Я.С. Архівознавство"

Словарь различных терминов:

Kаддафи Муамар - Kаддафи Муамар (Qaddafi, Muammar al-) (род. 1942 г.), ливийский гос. деятель. Служил в ливийской армии, в ходе воен. переворота в 1969 г...
Вечернее Время - одна из многочисленных желтых газет, выходивших в эпоху керенщины. Особую ярость эти рептилии проявили после июльских событий, печатая...
ЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ - Земский двор - центральное государственное учреждение в России в 1564 - 1699 гг., ведавшее управлением Москвы, сбором налогов с ее насе...
КАБУС ибн Саид - Султан Омана из династии Албусаидов. Правит с 1970 г. Сын Саида III. Род. 18 ноября 1940 г. Правление султана Кабуса, продолжающееся у...
ТРАНСИЛЬВАНИЯ - историческая область на севере Румынии. В I в. н. э. территория Т. составляла основное ядро гето-дакийского рабовладельческого государ...
Катон Старший - (Marcus Porcius Cato Censorius Major) - римский историк и политический деятель III - II вв. до Р.Х. Родился в небольшом городке Тускуле...
Геррен-клуб - ("Herrenklub" - "Клуб господ"), общественный клуб в Берлине, члены которого рассматривали себя как объединение националь...
Трамов Калмык - (1794-не ранее 1850), прапорщик (20.07.1848), из кабардинских (бывших абазинских) узденей. Награжден серебряной медалью в ознаменование...
Пени Уильям - Пени Уильям (Penn, William) (1644 - 1718), квакер, основатель шт. Пенсильвания. В 1681 г. получил от Карла II частную колонию в уплату долг...
Плевелы - (сорная трава), которые враг посеял между пшеницею (Мат. 13:25 и дал), по-гречески названы "цицания" (веревка безумия) (Lolium temulentu...
Мельничанский - политический эмигрант, жил долго в Америке, принимал активное участие в американском рабочем движении, будучи связан с революционной о...
Египет Нижний - район Древнего Египта, охватывающий низовья и дельту Нила. Во 2-й половине 4-го тыс. до н.э. здесь сложилось объединение номов со сто...
ПАРАФИРОВАНИЕ - сокращенная подпись, росчерк - предварительное подписание международного договора инициалами уполномоченных. Свидетельство того, что д...
Арбатитянин - (2Ц 23.31; 1Пар 11.32)-Ави-Албон, уроженец Арбы или Кириаф-Арбы. Арба является праотцом великанов енаков, живших в Кириаф-Арбе (городе А...
Мишлинге - (Mischlinge - "смешанные", "нечистокровные"), категория лиц, согласно нацистской расовой доктрине, среди предков которых б...

© 2009-2021  librarium.inf.ua