Підручники

ПІДРУЧНИКИ УКРАЇНИ

Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Географія
Діловодство
Екологія
Естетика
Етика
Інформатика
Історія

Конфліктологія
Культурологія
Література
Логіка
Медицина
Митна справа
Міжнародні відносини
Мова
Наукознавство

Охорона праці
Педагогіка
Політологія
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС (розміщення продуктивних сил)
Системи технологій

Соціальна педагогіка
Соціологія
Стандартизація
Товарознавство
Торгова справа
Туризм
Філософія
Цивільна оборона

 


 

ПІДРУЧНИКИ З ПСИХОЛОГІЇ

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 344 с.
Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: МАУП, 2004. - 436 с.
Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", К.: "Каравела"; 2002. - 376 с.
Беззубко Л.В. та ін. Управління трудовими конфліктами: Навч. посіб. / Л. В. Беззубко, А. Г. Зюнькін, А. В. Калина. - К.: МАУП, 2004. - 256 с.
Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.
Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 280 с.
Заброцький M.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 112 с.
Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - С. 464.
Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Каравела, 2009. - 464 с.
Карпіловська С.Я., Мітельман Р.Й., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Яшишин О.О. Основи професіографії: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1997. - 148 с.
Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 424 с.
Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. - Видання друге, перероблене та доповнене. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 222 с.
Медведєв В. С. Кримінальна психологія: Підручник. - К.: Атіка, 2004. - 368 с.
Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.
М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1998. - 479 с.
Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.
Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. І: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. - 576 с.
Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2007. - 448 с.
Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 4-те вид., стереотип. - К.: Либідь, 1999. - 632 с.
Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 576 с.
Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с.
Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 352 с.
Предко О. I. Психологія релігії: Підручник. - К.: Академвидав, 2008. - 344 с.
Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.
Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1998. - 990 с.
Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2006. - 1000 с.
Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2005. - 916 с.
Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 367 с.
Семиченко В. А. Психологія спілкування. - К.: «Магістр-S», 1998. - 152 с. Рос. мовою.
Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.
Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: "Наукова думка", 2000. - 192 с.
Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності: Навч. посібник. - X.: Право, 2006. - 160 с.
Юридична психологія: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв та ін.; За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. - 352 с.
Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2004. - 679 с.

ПІДРУЧНИКИ З РИТОРИКИ

Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник. - К.: «Деловая Украина», 2002. - 152 с.
Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач О. І. Когут. - Тернопіль: Астон, 2005. - 296 с.
Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

ПІДРУЧНИКИ З РПС (РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ)

Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. - К.: Академвидав, 2002. - 368 с.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. - 6-те вид., випр. - К., 2004. - 350 с.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.
Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): Монографія. - К.: КНЕУ, 2000. - 154 с.
Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 644 с.

ПІДРУЧНИКИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 304 с.
Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 232 с.
Лукашевич М. П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 136 с.
Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: Монографія. - К.: Ліра-К, 2004. - 328 с.
Мигович І.І. Соціальна робота (вступ до спеціальності). - Ужгород: Ужгород. держ. ун-т., 1997. - 190 с.
Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 560 с.
Семигіна Т. В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2005. - 276 с.
Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.
Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.
Шевчук П. І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

ПІДРУЧНИКИ З СОЦІОЛОГІЇ

Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. дослідж.) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. - К. : МАУП, 2005. - 492 с.
Лукашевич М. П. Соціологія праці: Підручник. - К.: Либідь, 2004. - 440 с.
Матвієнко В. Я. Соціальні технології. - К.: Українські пропілеї, 2001. - 446 с.
Муромцева Ю.І. Демографія: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - 300 с.
Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А.Ручки. - К., 2007. - 363 с.
Соціологія: Курс лекцій / В. М. Піча, О. М. Семашко, Н. Й. Черниш та ін. За редакцією В. М. Пічі. - К.: Заповіт, 1996.- 344 с.
Соціологія: Підручник / В.П.Андрущенко, В.І.Волович, М.І.Горлач та ін.; За ред. В.П.Андрущенко, М.І.Горлача. - 3-є вид. - К.: Харків: Єдинорог, 1998. - 624 с.
Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С.Макеєва. - К., 2006. - 372 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТУРИЗМУ

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. - К., 2002. - 358 с.
Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 288 с.
Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 464 с.
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с
Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Навчальний посібник. - К.: Альтер-прес, 2009. - 358 с:
Кифяк В. Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2008. - 344 с.
Лужанська Т. Ю., Махлинець С. С, Тебляшкіна Л. І. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: Навчальний посібник / За редакцією д. г. н., професора Волошина І. М. - К.: Кондор, 2008. - 385 с
Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 369 с.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 224 с.
Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.
Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посіб. / П.О. Масляк. - К.: Знання, 2008. - 343 с.
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.
Пазенок B.C., Федорченко В.К. Філософія туризму: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 268 с.
Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. - К.: Знання, 2006. - 575 с.
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.
Правик Ю.М. Маркетинг туризму: Підручник / Ю.М. Правик. - К.: Знання, 2008. - 303 с.
Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0504 «Туризм»). / Автор: Т.А.Коляда. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 182 с.
Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Орлова. - К.: Грамота, 2006. - 264 с.
Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / Передм. В. А. Смолія. - К.: Вища шк., 2002. - 195 с.
Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник. - К., Кондор. - 2009. - 166 с.
Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 597 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІЛОСОФІЇ

Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Тандем, 2000. - 416 с.
Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. Видання друге, виправлене й доповнене. - К.: Генеза, 1996. - 370 с.
Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с.
Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 576 с.
Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. - 2-ге вид., випр. - К.: Вікар, 2001. - 516 с.
Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. - К.: Знання України, 2004. - 214 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 455 с.
Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 438 с.

ПІДРУЧНИКИ З ДІЛОВОДСТВА

Басаков М. И. Кадровое делопроизводство. Учебно-Практическое пособие / Серия «Учебники и учебные пособия». - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002. - 352 с.
Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.
Гойхман О.Я., Гордиенко Т.В., Надеина Т.М., Романова Н.Н., Соловьев Э.Я., Филиппов А.В. - Теория и практика референтской деятельности: Учеб. пособие / Под общ. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 272 с.
Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. - К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. - 272 с.
Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 312 с.
Комова М.В. Складання ділових документів: Навч. посібник / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, 2007. - 176 с.
Кунченко-Харченко В.І. Документалістика. - Черкаси: ЧДТУ, 2006. - 147 с.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - 328 с.
Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Т-во «Знания», КОО, 2000. - 460 с.
Матвеева В. Кадрова документація. - 3-тє вид., перероб. і допов. - X.: Фактор, 2002. - 332 с.
ПАЛЕХА Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. Ч. 2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
Палеха Ю. Кадрове діловодство: Навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). - 5-те вид., доп. - К.: Ліра-К. - 2009. - 476 с.
Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби (Кадри підприємства). - К: КНТ, 2004. - 272 с.
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учеб. пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 256 с.
Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В., Рогальський Ф.Б. Документарне забезпечення управління. - К.: Вища школа, 2007. - 254 с.
Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.B. Дияк, С.В. Шевчук. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: А.С.К., 2001. - 400 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТОВАРОЗНАВСТВА

Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 278 с.
Оснач О.Ф. Товарознавство: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с.
Посудін Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2005. - 408 с.
Сирохман I. В., Задорожний I. M., Пономарьов П. X. Товарознавство продовольчих товарів. Київ, Лібра, 1997. - 632 с.
Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник. - Центр навчальної літератури, 2003. - 227 с.
Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 192 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТОРГОВОЇ СПРАВИ

Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Архіпов, В. А. Русавська - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 342 с.
Гарелик М. А., Митина Л. А. Организация продажи продовольственных товаров: Учебник для товаровед, отд-ний техникумов сов. торговли. - М.: Экономика, 1980. - 224 с.
Гелей С. Д., Пастушенко Р. Я. Теорія та історія кооперації: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 513 с.
Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс: Учебник / Под ред. проф. В.А. Гуляева. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 543 с.
Организация обслуживания в предприятиях общественного питания. Пятницкая Н. А., Лазарев Б. Г. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. - 271 с.
Основи кооперації: Навч. посіб. / С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей, Я. А. Гончарук, Р. Я. Пастушенко. - К.: Знання, 2004. - 470 с.
Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа: Навчальний посібник для вузів. Інформаційно-видавнича агенція "Вертекс", 2001. - 352 с.
Сало Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. - Львів: Афіша - 2005. - 336 с.
Турковский О. Л. Организация продажи непродовольственных товаров. - Киев, издательское объединение «Вища школа», 1977. - 344 с.

ПІДРУЧНИКИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 560 с.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. - 174 с.

ПІДРУЧНИКИ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ

Збожна О. М. Основи технології: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, змін, і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 486 с.
Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 888 с.
Шепелев А. М. Штукатурные работы: Учеб. для ПТУ. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1988. - 223 с.

ПІДРУЧНИКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закладів. - 2-ге вид., допов., перероб. - К.: Вікторія, 2001. - 192 с.
Геврик Є. О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.
Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. - Львів: Афіша, 2000. - 176 с.
Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 304 с.
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.
Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІНФОРМАТИКИ

Буров Є. Комп'ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. вид. Львів: БаК, 2003. - 584 с.
Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия - СПб: Питер Ком, 1999. - 816 с.
Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В. С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 544 с.
Інформаційні системи
Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 368 с.
Локазюк В. М., Савченко Ю. Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 376 с.
Проектування інформаційних систем: Посібник / За редакцією В. С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 488 с.
Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль. Львів: БаК, 2000. - 248 с.

ПІДРУЧНИКИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 397 с.
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/За ред. Є.П. Желібо і В.М.Пічі. - Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. - 320 с.
Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 208 с.
Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М. М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. - Київ: Кондор, 2003. - 424 с.
Чирва Ю. О., Баб'як О. С. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

ПІДРУЧНИКИ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 316 с.
Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - К: Видавн. дім "КМ Академія", 2009. - 356 с.
Дейтус К. Сміт, молодший. Посібник книговидавця: Пер. з англ. - К.: Любіть Україну, 1999. - 192 с.
Диомидова Г. Н. Библиографоведение: Учебник для средних профессиональных учебных заведений. - СПб.: Профессия. - 2002. - 288 с.
Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. - Львів: Центр Європи, 2000. - 224 с.
Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 222 с.
Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги: (Навч. посібник). - X.:Основа, 1992. - 160 с.
Ломачинська І.М. Бібліографознавство. Навч. посіб. для дистанц. навчання. - К.: Ун-т "Україна", 2004. - 300 с.
Масова комунікація: Підручник / А. 3. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. - К.: Либідь, 1997. - 216 с.
Москаленко А. З. Теорія журналістики: Навчальний посібник. - К.: Експрес-об'ява, 1998. - 336 с.
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. - Л.: Афіша, 2001. - 416 с.
Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 428 с.
Справочник библиографа / Науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - СПб., Профессия, 2002. - 528 с.
Трач Ю. В. Архівознавство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. С. Д. Безклубенко. - К.: Університет «Україна», 2005. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ З ГЕОГРАФІЇ

Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник / М. В. Багров, В. О. Боков, I. Г. Черваньов; За ред. П. Г. Шищенка. - К.: Либідь, 2000. - 464 с.
Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів / М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. - К., 1998. - 416 с.
Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Підручник. - К.: Либідь, 2003. - 480 с.
Ушакова Н.Г., Помінова I.I. Соціально-економічні типи країн: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.
Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. - К.: Либідь, 2000. - 416 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОЛОГІЇ

Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С Фурдуй. - 2-е вид., зі змінами. К.: Либідь, 1995. - 368 с.
Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. - К.: Вища шк., 2001. - 358 с.
Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. - К.: Лібра, 1998. - 248 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕСТЕТИКИ

Адорно Т. Теорія естетики / Пер. з нім. П. Таращук. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 518 с.
Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко; За заг. ред. Л. Т. Левчук. - К.: Вища шк., 1997. - 399 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕТИКИ

Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування: К.: «Апьтерпрес», 2003. - 368 с.
Етика: Навч. посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфименко, О. М. Лінчук та ін. - К.: Либідь, 1992. - 328 с.
Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навчальний посібник: 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 234 с.
Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - 304 с.
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2008. - 356 с
Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посібник. - К: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 180 с.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2002. - 223 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ

Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999. - 568 с.
Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) / За редакцією академіка УАІН, професора А. О. Копилова
Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Навч. пос. 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 528 с.
Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002). Навчальний посібник. - Вінниця: Видавництво "Фоліант", 2003. - 560 с.
Історія сучасного світу: Навчальний посібник / За ред. доктора історичних наук, професора Г.К. Парієнко. Для студентів денної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей. - Одеса: ОДЕУ, 2009. - 238 с.
Історія України: нове бачення / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; під ред. В.А. Смолія. - К: "Альтернативи", 2000. - 464 с.
Пивовар С. Ф., Серіщев Я. М., Стельмах С. П. Всесвітня історія XX століття / Худож. оформ. В. М. Штогрина. - Київ.: «Феміна», 1995 - 240 с.

ПІДРУЧНИКИ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. - К.: КНЕУ, 2003. - 315 с.
Конфліктологія: [Підручник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец.] / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осіпова та ін.; За ред. професорів Л. М. Герасіної та М. І. Панова. - Харків: Право, 2002. - 256 с.
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. - К.: МАУП, 2003. - 360 с.
Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. - К.: Кондор. 2004. - 172 с.

ПІДРУЧНИКИ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. - К.: Кондор, 2006. - 404 с.
Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2000. - 464 с.
Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; За ред. М.М. Заковича. - К., 2004. - 567 с.
Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб. - К., 2002. - 214 с., 48 с.
Українське народознавство: Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 570 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЛІТЕРАТУРИ

Возняк M.X. Історія української літератури. У 2 книгах: Навч.вид. - Вид. 2-ге, перероб. Кн. 1. - Львів: Світ, 1992. - 696 с.
Возняк М. С. Історія української літератури. У двох книгах: Навч. вид. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. Кн. друга. - 560 с.
Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 504 с.
Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 400 с.
Історія української літератури. XX століття: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960- 1990-ті роки: Навч. посібник / За ред. В. Г. Дончика. - К.: Либідь, 1995. - 512 с.
Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник. - К: Заповіт, 1997. - 464 с.
Усі українські письменники / Упорядники Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева - Харків, ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005 - 384 с.
Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. нарис. - К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. - 360 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЛОГІКИ

Мозгова Н. Г. Логіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 248 с.
Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.

ПІДРУЧНИКИ З МЕДИЦИНИ

Дубогай О. Д., Завацький В. І., Короп Ю. О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи: Навчальний посібник для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, - Луцьк: Надстир'я, 1995.
Марченко O.K. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: Навч. посібник. - К.: Олімпійська література, 2006. - 196 с.
Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Видавництво НУФВСУ "Олімпійська література", 2005. - 472 с.
Петрик О.І., Валецький Ю.М. Валеологія: Курс лекцій. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 111 с.
Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1992. - 213 с.
Фармакологія: Підручник I І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов та ін.; За ред. І. С. Чекмана. - К.: Вища шк., 2001. - 598 с.

ПІДРУЧНИКИ З МИТНОЇ СПРАВИ

Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 360 с.
Дьомін Ю.М., Дьоміна С.Ю., Железняк Н.М. та ін. Митне право України: Навч. пос. / За заг. ред. Юлдашева О.Х. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 232 с.
Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС): Посібник. Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. - 226 с.
Курило Т.В. Митне право України. Навчальний посібник. - Львів: видавництво "Новий Світ-2000", видавець Краснощеких А.А., 2007. - 240с.
Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 224 с.
Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - К., 2004. - 732 с.
Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. - 318 с.
Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навч. посібник. - Харків: Еспада, 2002. - 296 с.
Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид, 3-є, доповнене й перероблене. - Харків: Еспада, 2004. - 352 с

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших часів. - К.: Основи, 1995.
Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу. Навчальний посібник. - Вінниця, Нова книга, 2002. - 564 с.
Луцишин П.В., Луцишин Н.П. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібник - Луцьк: РРВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 339 с.
Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 340 с.

ПІДРУЧНИКИ З МОВИ

Горгашич В. О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВЦ «Академія», 2004. - 336 с.
Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 368 с.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X.: Торсінг, 2001. - 384 с.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 248 с.
Терехова С. I. Вступ до перекладознавства. (Сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача. Основи техніки перекладу). Навч. посібник. - (Вид. 2-ге, доповнене і перероблене). - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - 163 с.
Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 494 с.
Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців. - К.: Літера ЛТД, 2004. - 400 с.
Ющук І. П. Українська мова. - К.: Либідь, 2003. - 640 с.

ПІДРУЧНИКИ З НАУКОЗНАВСТВА

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища шк., 1997. - 271 с.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 206 с.
Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. - 2-е изд., стер. - К.: О-во "Знания", КОО, 2001. - 113 с.
Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 208 с.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. - 295 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПЕДАГОГІКИ

Жорняк Т.С. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Донецьк: ДонУЕП, 2009 - 72 с.
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2008. - 447 с.
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 418 с.
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 667 с.
Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб, - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 176 с.
Нісімчук А. С. Педагогіка: Підручник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.
Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.
Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів - К.: Абрис, 1997. - 416 с.
Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. - 2-ге вид., стер. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 320 с.
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Монографія. - К: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.
Технологія сучасного уроку рідної мови. / Голуб Н.Б., Дяченко Л.М., Остапенко Н.М., Шляхова В.В. - Черкаси, "Відлуння", 1999,128 с.
Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. - 2-е вид., випр. і доповн. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 448 с.
Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. - К.: Міленіум, 2002. - 320 с.
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: «Академвидав», 2006. - 352 с.
Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 544 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - К. : Парламентське вид-во, 2002. - 327 с.
Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. - К.: Здоров'я, 2004. - 776 с.
Політологія. Підручник / За загальною редакцією проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І. - Харків: Друкарський центр «Єдінорог», 2002. - 640с.
Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 528 с.
Семків О. І., Шпилюк В. А., Пашук А. І. та ін. Політологія / За редакцією акад. Української академії політичних проф., д-ра іст. наук О. І. Семківа
Ткач О.І. Політологія. Навч. посів, для студ. вищ. навч. закл. - К.: [ВМУРоЛ], 2003. - 254 с.
Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією професора А. Колодного. - К.: Світ Знань, 2000. - 862 с.
Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. - К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1995. - 144 с.
Історія релігії в Україні: У 10-ти т. // Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. - К.: Український Центр духовної культури, 1996-1999. Т. 3. Православ'я в Україні / За ред. А.Колодного, В.Климова. - 1999. - 560 с.
Калінін Ю.А. Релігієзнавство: Пiдручник / Ю.А.Калінін, Е.А.Харьковщенко. - 6-те вид. - К.: Наукова думка, 2002. - 352 с.
Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів / Народ. укр. акад. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2004. - 646 с.
Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник - К.: Вілбор, 1997. - 480 с.
Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 696 с.

© 2009-2021  librarium.inf.ua